top

Archiwum

Działy Specjalne Produkcji Rolnej zwróciły się z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o spowodowanie przestrzegania prawa podatkowego


Producenci drobiu wspólnie z producentami grzybów uprawnych, prowadzący działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, protestują przeciwko niezgodnej z prawem podatkowym interpretacji Ministerstwa Finansów pozbawiającej ich prawa wyboru rozliczeń z podatku dochodowego na podstawie norm szacunkowych dochodu, w przypadku przekroczenia rocznego przychodu netto w wys. 800 tys. euro. Podatnicy, których dotyczy ta interpretacja, będą walczyć o jej wycofanie przy użyciu wszelkich środków i procedur odwoławczych. Zakwestionowanie ich dotychczasowych rozliczeń podatkowych 5 lat wstecz może doprowadzić podmioty obydwu branż do bankructwa. Wprowadzenie ograniczenia opartego na przepisach ustawy o rachunkowości, jest zmianą reguł podatkowych bez wymaganych zmian w prawie podatkowym.


Organizacje branżowe, reprezentujące podmioty obydwu branż, skierowały sprawę do zbadania przez Rzecznika Praw Obywatelskich, uzasadniając, że interpretacja ta złamała fundamentalne reguły stosowania prawa podatkowego. Jest to również wbrew zasadzie określonej w art. 217 Konstytucji RP, która mówi, że nakładanie podatków, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych nastąpić może jedynie w drodze ustawy.


Minister Finansów nie uwzględnił przedłożonych przez obydwie branże opinii ekspertów prawa podatkowego, choć opinie te jednoznacznie potwierdzają prawo tych podatników, wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wyboru formy rozliczeń z podatku dochodowego. Opinie te podkreślają w uzasadnieniu, że prowadzenie ksiąg rachunkowych uzależnione jest wyłącznie od wyrażenia woli przez podatnika w deklaracji podatkowej, a nie od wielkości przychodów.


Zarówno eksperci prawa podatkowego, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 26 października 2006 r., zgodnie stwierdzają, powołując się na ustawę Ordynacja podatkowa, że o obowiązkach podatnika decydują przepisy podatkowe, a nie przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości.


Zanim resort finansów wydał kwestionowaną interpretację, organom skarbowym wydającym decyzje podatkowe, w ogóle nie przyszło do głowy, iż z obowiązujących niezmiennie od 1992 roku przepisów podatkowych, dotyczących działów specjalnych, można wywieść taką wykładnię. Wcześniej organy te kierując się wyłącznie obowiązującym prawem, wydawały podatnikom wiążące interpretacje podatkowe stwierdzające, że: „wybór sposobów ustalania dochodu należy do osoby prowadzącej działy specjalne produkcji rolnej, a skoro wnioskodawca wybrał ustalenie dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych, tym samym nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych”.


Interpretacja ta spowodowała już liczne przypadki podważenia przez urzędy kontroli skarbowej dotychczasowych rozliczeń z podatku dochodowego za okres poprzednich 5 lat podatkowych. Również na tej podstawie uchylone zostały wiążące interpretacje podatkowe, wydane podatnikom przez ich urzędy skarbowe.


Producenci dotknięci skutkami tej interpretacji, określają postępowanie Ministerstwa Finansów w tej sprawie jako presję i szantaż, którego celem jest zmuszenie ich, bez odpowiednich zmian w prawie, do złożenia deklaracji o zaprowadzeniu ksiąg rachunkowych.

 

Podmioty te nie godzą się stosowanie takich metod w praworządnym państwie.

powrót