top

Archiwum

W Polsce zostanie uruchomiony krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach reprodukcyjnych kur


Obowiązek wdrożenia krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach reprodukcyjnych kur w krajach Unii Europejskiej, wynika z przepisów Unii Europejskiej, w szczególności z rozporządzenia nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność.


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) Nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych z gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003, wyznaczyło cel wspólnotowy w odniesieniu do następujących serotypów pałeczek salmonella: Enteritidis, Hadar, Infantis, Typhimurium, Virchow. Celem wspólnotowym jest ograniczenie maksymalnej wartości procentowej dorosłych stad reprodukcyjnych gatunku kura (Gallus gallus) z dodatnim wynikiem do 1% lub mniej, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.


Cel ten będzie realizowany przy pomocy dwóch programów: jednorocznego i trzyletniego.


Program jednoroczny na 2007 r. ustanowiony zostanie w załączniku nr 7 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programów zwalczania enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła, brucelozy u bydła, wścieklizny, gąbczastej encefalopatii bydła, programu zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich oraz niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus). Program ten oprócz określenia diagnostyki i metod badań diagnostycznych ustala także zasady wypłaty odszkodowań dla właścicieli drobiu.


Konieczność ustanowienia programu jednorocznego spowodowana jest warunkami finansowania programu z budżetu UE. Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. w sprawie programów, które kwalifikują się do objęcia udziałem finansowym Wspólnoty, kwalifikuje salmonellozy, do programów kontroli podlegających współfinansowaniu z budżetu UE na 2007 r. Dla Polski przewidziano wsparcie w wysokości 2.000.000 Euro.


Trzyletni program zwalczania Salmonelli w stadach reprodukcyjnych stanowić będzie załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2007 – 2009”. Rozporządzenie to określa m.in. metody stosowane do wykrywania serotypów salmonelli, zasady pobierania próbek w poszczególnych okresach życia stad reprodukcyjnych kur, a także środki jakie podejmuje się w odniesieniu do ptaków, u których wykryto odpowiedni serotyp salmonelli.


Rozporządzenie to jest dokładnym odwzorowaniem Uchwały Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2006 r.

Rozporządzenia powinny zostać opublikowane w dzienniku ustaw w najbliższym czasie.

powrót