top

Archiwum

Dobrostan w transporcie drobiu


Wszystkie podmioty prowadzące transport drobiu, także w ramach przewozów własnych, zobowiązane są od 5 stycznia 2007 r. do przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Powszechność stosowania tych przepisów wynika z określonej w nich definicji przewoźnika zwierząt. Nowe przepisy nie różnicują wymagań dla przewozów własnych i przewozów zarobkowych. Przewoźnik oznacza osobę fizyczną lub prawną transportującą zwierzęta na własny rachunek lub na rachunek strony trzeciej. Na tej podstawie przewoźnicy drobiu, w tym także piskląt, muszą uzyskać zezwolenia oraz świadectwa zatwierdzenia środków transportu, a od 5 stycznia 2008 r. także wymagane będą licencje dla kierowców i osób obsługujących zwierzęta. Dotychczasowe decyzje w sprawie dopuszczenia środków transportu drogowego do przewozu zwierząt, wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, zachowują moc do upływu określonego w tych decyzjach terminu ich ważności.


Aby wdrożyć nowe unijne przepisy i określić nowe poszerzone kompetencje powiatowych lekarzy weterynarii, znowelizowana została ustawa o ochronie zwierząt. Zmiana ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. została opublikowana w Dz. U. Nr 249, poz. 1830.


Producentów piskląt już niepokoją nadmierne wymagania stawiane im przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii jako warunki do uzyskania „zezwoleń dla przewoźników”. W przepisach unijnych brak jest podstaw do stosowania nadinterpretacji, polegającej na traktowaniu specjalistycznych przewozów piskląt na równi z wymaganiami w transporcie bydła, koni czy świń, tym bardziej, że preambuła do rozporządzenia Nr 1/2005 zawiera zapowiedź, że szczegółowe przepisy dotyczące drobiu dopiero zostaną określone w odpowiednich propozycjach po otrzymaniu odpowiednich opinii od Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).


Obecnie obowiązujące wymagania odnoszące się do drobiu, ograniczają się jedynie do warunków technicznych dla kontenerów w jakich przewożony jest drób (w tym pisklęta). Warunki te dotyczą sposobu oznakowania tych kontenerów, bezpiecznego ustawienia ich wewnątrz środków transportu oraz konieczności zapewnienia odpowiedniej wentylacji.


Przewoźnicy drobiu muszą również zapewnić odpowiednią wielkość powierzchni ładownej.


Krajowa Izba na podstawie niepokojących sygnałów napływających od producentów piskląt, przekazała do Głównego Inspektoratu Weterynarii wniosek o opracowanie wytycznych dobrostanu w transporcie piskląt. Wniosek ten wynika z uzasadnionych obaw, przed nadmiernymi wymaganiami dla transportu piskląt. Wytyczne GIW powinny określać odpowiedni zakres wymagań odnoszących się do przewozów piskląt, umożliwiających uzyskanie zezwoleń oraz świadectw zatwierdzenia środków transportu.


Problemy z interpretacją przepisów rozporządzenia Nr 1/2005 potęguje bardzo zła jakość tłumaczenia na język polski tekstu rozporządzenia, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Z tekstu tego wynika np., że od przewoźnika ubiegającego się o zezwolenie, wymagane jest zaświadczenie, że nie figuruje on w rejestrze skazanych za poważne naruszenie prawodawstwa wspólnotowego oraz/ lub ustawodawstwa krajowego dotyczącego ochrony zwierząt w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. Słuszne były obawy przed egzekwowaniem wymagań, opartych na literze prawa, w tym przypadku niezgodnych z intencją przepisów. Okazało się bowiem, że jeden z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii postawił wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, jako jeden z warunków niezbędnych do wydania przewoźnikowi piskląt zezwolenia na podstawie nowych przepisów.


Tymczasem z angielskiej wersji tekstu rozporządzenia wynika, że starający się o zezwolenie powinien gwarantować przestrzeganie przepisów ochrony zwierząt.


W wystąpieniu do Głównego Inspektoratu Weterynarii o konieczność zinterpretowania wymagań ochrony piskląt w transporcie w formie odpowiednich wytycznych odnoszących się do tego rodzaju przewozów, Izba zwróciła uwagę, między innymi, na konieczność wyłączenia zakładów wylęgu drobiu, prowadzących własny specjalistyczny transport, z opracowania planu postępowania na wypadek zagrożenia, opisywania postępowania kierowcy przy załadunku, rozładunku, transporcie, itp. wymagań nie dotyczących transportu piskląt.


Tekst rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 jest opublikowany na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii – podstrona Ochrona zwierząt.
powrót