top

Wszystko o GRYPIE PTAKÓW

Odszkodowania i rekompensaty


Gospodarstwa, w których potwierdzono grypę ptaków i w których niezbędna jest likwidacja stada, mogą ubiegać się o odszkodowania i zwrot faktycznie poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem nakazów zawartych w decyzji powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Natomiast dla dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, położonych na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (obszar zapowietrzony i obszar zagrożony) i ponoszącym z tego tytułu straty, przewiduje się przyznanie pomocy finansowej w formie rekompensat, niezależnych od wypłat odszkodowań związanych z likwidacją stad.

Program pomocowy uruchomiony został na podstawie ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 166) Link

Ważne: W celu uzyskania rekompensaty należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji RiMR w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2017 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Formularz wniosku o pomoc dostępny TUTAJ

Załączone pliki:

  1. Szczegółowe informacje KIPDiP o rodzajach wsparcia finansowego dla sektora drobiarskiego