top

Archiwum

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia na swojej stronie internetowej, że wszyscy zainteresowani uzyskaniem funduszy na modernizację gospodarstw rolnych zdążą 9 listopada 2007 r. złożyć wnioski. Pojawia się pytanie czy Agencja zdoła ro


Termin taki wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych „ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193 poz. 1397).

Minister rolnictwa wydając to rozporządzenie i kolejne z dnia 19 października 2007 r. w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 201 poz. 1460) musiał się liczyć z tym, że przepisy te spowodują szturm beneficjentów programu na siedziby regionalnych oddziałów Agencji oraz powoływanie komitetów kolejkowych i tworzenie list kolejkowych.

Przepisy te bowiem określają, że pomoc przysługuje według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy oraz, że wszystkie wnioski złożone w pierwszym naborze od 9 listopada, które nie uzyskają dofinansowania ze względu na wyczerpanie się środków finansowych na ten rok, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym naborze wniosków i będą traktowane tak, jak złożone pierwszego dnia.

Agencja już przewiduje, że wysokość limitu określonego dla tego działania, która wynosić ma w 2007 r. - 360 mln euro, nie wystarczy dla wszystkich wnioskodawców z „pierwszego naboru”.

Należy spodziewać się bardzo długiej drogi od złożenia wniosków do uzyskania środków z PROW. Rozporządzenia , pospiesznie wydane w II dekadzie października br., dotyczące środków na modernizację gospodarstw rolnych oraz funduszy dla przetwórstwa i handlu hurtowego w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” nie oznaczają, że programy te zostały rzeczywiście uruchomione.

Po pierwsze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie posiada do tej pory akredytacji, która jest wymagana dla agencji płatniczej. Agencja ta uzyskała co prawda, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. tymczasową akredytację, ale obejmuje ona tylko następujące działania pt.: „Grupy producentów rolnych”, „Renty strukturalne” oraz „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) i „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.

powrót