top

Archiwum

Krajowa Izba wystąpi do nowych władz resortu rolnictwa o zmianę przepisów PROW, dotyczących pomocy finansowej dla przetwórstwa i handlu hurtowego


Ustępujący Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 października podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.” Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dz. U. Nr 200 z 30 października 2007 r. poz. 1444 (prawie dwa tygodnie później niż podpisane w tym samym dniu rozporządzenie dotyczące środków PROW na „Modernizację gospodarstw rolnych.”).


Zdaniem Izby, pominięcie w tych przepisach produkcji piskląt i sprzedaży hurtowej jaj, stanowi poważny błąd w polityce dotyczącej drobiarstwa. Z punktu widzenia podziału środków dla pozostałych ogniw, jest to dyskryminacja dwóch niezmiernie ważnych ogniw sektora drobiu i jaj.

 

Dotychczasowe kierownictwo resortu nie chciało przyznać branży drobiarskiej racji przedstawianych w tej sprawie. Brak wsparcia dla zakładów wylęgu drobiu i zakładów pakowania jaj, które pełnią funkcję organizatorów produkcji i odbiorów surowca dla gospodarstw produkujących jaja wylęgowe i spożywcze, jest zaprzeczeniem głoszonej przez ten resort zasady podziału środków w ramach Działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Zasada ta, miała stanowić główne kryterium przydzielania pomocy:

„Pomoc udzielana w ramach działania wpływać będzie również na sytuację producentów rolnych, którzy ze względu na powiązania kontraktacyjne z zakładami przetwórczymi lub podmiotami prowadzącymi handel hurtowy uzyskają stabilizację zbytu produktów rolnych”.

 

W wykazie wykonywanych działalności objętych wsparciem znajdują się, między innymi: produkcja mięsa drobiowego, produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich, przetwórstwo jaj.


Pomimo wielokrotnych wniosków Izby o umieszczenie w tym wykazie również zakładów pakowania jaj i zakładów wylęgu drobiu, co jest w pełni uzasadnione unijnymi regułami dostępu do środków EFRROW oraz argumentami ekonomicznymi, resort rolnictwa odrzucił te wnioski.

Zainteresowane podmioty nie mogą zgodzić się z argumentami poprzednich władz. Ministerstwo rolnictwa błędnie twierdzi, że produkcja piskląt nie jest przetwórstwem, w związku z czym zakład wylęgu drobiu został dopasowany do definicji gospodarstwa rolnego i jak chce, to może korzystać z pomocy określonej w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.


Resort rolnictwa stworzył podobną kwalifikację zakładów pakowania jaj do celów PROW, mającą jednak na celu wyeliminowanie z PROW zakładów pakowania, prowadzących skup jaj od producentów: „Działalność w zakresie sortowania i pakowania jaj, jako element przygotowania do sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach rolnych (fermach), będzie mogła uzyskać wsparcie także w ramach Działania „Modernizacja gospodarstw rolnych.”

 

Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. regulujące Działanie: „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” powinny zostać zmienione jako niezgodne z podstawowymi zasadami PROW.


Rzeczywiste przyczyny pozbawienia zakładów wylęgu drobiu i zakładów pakowania jaj są inne niż te, które uparcie powtarzał resort rolnictwa, odrzucając wnioski Krajowej Izby.

powrót