top

Archiwum

Konieczna jest szybka zmiana przepisów ustawy o paszach


Cytowane w mediach deklaracje ministra Rolnictwa - Marka Sawickiego, dotyczące dostosowania ustawy o paszach do unijnych przepisów nie są wystarczające, aby przywrócić stabilizację w branży paszowej i zapobiec poważnym zakłóceniom w systemie zaopatrzenia w surowce do produkcji pasz.

Krajowa Izba, powołując się na oświadczenie Ministra Rolnictwa przedstawione podczas konferencji prasowej w dniu 18 stycznia 2008 r., na targach „Zielony Tydzień” w Berlinie (opublikowane na stronie internetowej resortu rolnictwa), zwróciła się do Ministra Rolnictwa – Marka Sawickiego o jak najszybsze uruchomienie procedur legislacyjnych skutkujących szybką zmianą przepisów.

„Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Marek Sawicki powiedział, że resort rolnictwa przygotował nowelizację tzw. ustawy paszowej, które jest zgodna z prawodawstwem unijnym, gdyż będąc członkiem Wspólnoty Europejskiej i chcąc korzystać z wynikających z tego faktu przywilejów, musi się dostosować do odpowiednich norm unijnych.”

Organizacje branżowe, zrzeszone w Radzie Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa, w tym również Krajowa Izba, wspólnie postulują o niezwłoczne zniesienie zapisów w art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, dotyczących zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Z inicjatywy organizacji branżowych działających w sektorach paszowym i w sektorze produkcji zwierzęcej w dniu 1 lutego 2008 r. odbędzie się konferencja prasowa w sprawie GMO, podczas której zostanie przekazane oficjalne stanowisko tych sektorów.

Wprowadzone zakazy stosowania zmodyfikowanej śruty sojowej, które miały obowiązywać od 12 sierpnia 2008 r., stanowią bowiem zagrożenie dla dalszego funkcjonowania branży paszowej i drobiarskiej ze względu na konsekwencje gospodarcze – wzrost kosztów produkcji i nieuchronną utratę konkurencyjności polskiego sektora paszowo-drobiarskiego.

Dodatkowym uzasadnieniem dla podjęcia szybkich działań w tej sprawie są wysokie ceny surowców paszowych oraz bardzo trudna sytuacja sektora drobiarskiego dotkniętego skutkami grypy ptaków.

powrót