top

Archiwum

Od 15 września 2004 r. przetwórcy rolno-spożywczy i podmioty prowadzące działalność w zakresie pakowania jaj, będą mogli pobierać wnioski o finansowanie inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 1.5. "Poprawa przetwórst


Od 15 września 2004 r. przetwórcy rolno-spożywczy i podmioty prowadzące działalność w zakresie pakowania jaj, będą mogli pobierać wnioski o finansowanie inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 1.5. "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych".

Dyrekcja Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa poinformowała organizacje zrzeszające podmioty branży rolno-spożywczej, że w połowiewrześnia 2004 r. można spodziewać się pojawienia się na stronach internetowych resortu rolnictwa i ARiMR formularzy wniosków o finansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym i zakładach pakowania jaj.

Program zostanie uruchomiony w tym terminie na podstawie przepisów przejściowych, aby nie opóźniać tym branżom dostępu do funduszy strukturalnych.

Wdrożenie tego programu powinno być poprzedzone ustanowieniem kilkudziesięciu rozporządzeń wykonawczych do ustawy o narodowym programie rozwoju, które zawierać będą szczegółowe ustalenia wynikające z dokumentu "Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego" ostatecznie zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 30 lipca 2004 r.

Inwestycje w sektorach drobiarskim i paszowym objęte są działaniem 1.5. Sektorowego Programu Operacyjnego: "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych".

Z możliwości uzyskania wsparcia finansowego, korzystać mogą następujące rodzaje branżowej działalności, oznaczone numerami PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):

15.12.Z – produkcja mięsa drobiowego

15.12.A – produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i krwi

15.71.Z – produkcja pasz dla zwierząt

15.89.Z - produkcja przetworów jajowych

01.42.Z - pakowanie jaj

Inne, rodzaje działalności branży rolno-spożywczej, niewymienione w dokumencie "Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego", mogą również ubiegać się o wsparcie inwestycji, ale tylko na realizację projektów służących ochronie środowiska.

Podstawowe zasady realizacji działania 1.5 – "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych":

- maksymalna wysokość pomocy – do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 20 mln złotych na jeden podmiot;

- wielkość pomocy finansowej na realizację jednego projektu, nie może być niższa niż 100 tys. złotych;

- projekty złożone w Oddziałach Regionalnych ARiMR oceniane są jedynie pod względem spełnienia wymagań formalnych, ocenę ekonomiczną przeprowadza Centrala Agencji, natomiast ostateczną rekomendację dla projektu wydaje Komitet Sterujący dla Programu powołany na podstawie ustawy o narodowym programie rozwoju;

- projekty są wybierane wg. kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tego działania.

Pomocą mogą być objęte jedynie projekty obejmujące przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych, które nie pochodzą z krajów trzecich.

Planowana inwestycja objęta wsparciem, musi wiązać się z korzyściami dla producentów rolnych, co zostało obwarowane spełnieniem następującego wymagania : po zakończeniu realizacji projektu i w ciągu następnych 5 lat, beneficjent programu zobowiązany będzie zaopatrywać się w surowiec na podstawie umów (obejmujących co najmniej 1 rok) z producentami rolnymi. Umowy te powinny dotyczyć co najmniej 50% pozyskiwanych artykułów rolnych (w ujęciu wartościowym).

Koszty kwalifikowalne tj. koszty realizacji projektu, które mogą podlegać współfinansowaniu w ramach programu, określone zostały w załączniku Nr 1 do Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego.

powrót