top

Archiwum

Resort rolnictwa oficjalnie potwierdził pismem z dnia 5 marca 2008 r. podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o paszach


Zmiana polegać ma na przesunięciu do dnia 1 stycznia 2012 r. terminu wejścia w życie zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie modyfikowanychoraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego." Projekt zmiany ustawy jest opublikowany na stronie resortu rolnictwa - podstrona Legislacja.

Projekt zmiany ustawy został uzasadniony przez ministerstwo rolnictwa następującymi argumentami :

  • Przepisy wprowadzające w życie zakaz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych do użytku paszowegozostały zakwestionowane przez Komisję Europejską, któratrzykrotnie skierowała doPolski pisma i opinię wskazującą na niezgodność zakazu z obowiązującym prawem wspólnotowym, w szczególnościz rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.
  • Utrzymanie zakazugroziłoby nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych w postaci ryczałtu ( 3 610 tys. euro ) i okresowychkar pieniężnych wynoszących od 4,3tys. do 260 tys. euro za każdy dzień braku dostosowania przepisów do prawa wspólnotowego.
  • W związku z tym, że Komisja Europejska wykazała, iż zakaz nie jest oparty na dowodach naukowych,Rada Ministrówpodjęła w dniu 20 grudnia 2007 r. uchwałę w sprawie poszerzenia zakresu badań w ramachwieloletniego programu pt."Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowaniarozwoju produkcji zwierzęcej." o możliwość wykonywania badań z zakresu wpływu pasz genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego na produkcyjność i zdrowotność zwierząt, transfer transgenicznego kwasu deoksyrybonuklinowego ( DNA ) w przewodzie pokarmowym oraz jego retencję w tkankach i produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Badania w tym zakresie ma prowadzić Instytut Zootechniki - PIB w Balicach.
  • Resort rolnictwa w końcu był zmuszony przyznać w uzasadnieniu, że "Zablokowanie importu soi genetycznie zmodyfikowanej stanowiłoby istotny problem, ponieważ w Polsce, podobnie jak w innychkrajach członkowskich Unii Europejskiej, występuje poważny niedobór białka paszowego, na który nałożył się również zakaz stosowania w żywieniu mączek pochodzenia zwierzęcego."
  • Zagrożenie wszczęciem procesów sądowych przez importerów śruty sojoweji obciążeniem budżetu państwa karami z tytułucofnięcia zezwoleń wydanych przez Ministra Środowiska, które to zezwoleniasą ważne do 2012-2013 roku.
  • Przesunięcie terminu wejścia w życie przedmiotowego zakazu zapobiegnie negatywnym konsekwencjom dla rolników, polskiego przemysłu, hodowców zwierząt gospodarskich oraz konsumentów i pozwoli zachować konkurencyjność polskich produktów na rynkach Unii Europejskiej.

Resort rolnictwa powołał się, w uzasadnieniudo projektu zmiany ustawy o paszach, na opinieInstytutu Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wyliczeniawzrostu cen surowców paszowych i pasz. Podkreślił również wpływ licznych interwencji oraz pism od organizacji bezpośrednio związanych z krajowym przemysłem paszowym i produkcją zwierzęcą, w sprawie uchylenia omawianego zakazu. Wymieniaw szczególności wystąpienia następujących organizacji : KIG, RGŻ, Izby Zbożowo-Paszowej, KRD-IG, POLSUS, PZPP, Krajowej Izby ProducentówDrobiui Pasz oraz KrajowejRady Izb Rolniczych.

powrót