top

Archiwum

Zamiast wydawać miliony na likwidację stad drobiu, lepiej sfinansować profilaktykę


Krajowa Izba złożyła wniosek do resortu rolnictwa o zweryfikowanie planów finansowych w projektach programów zwalczania Salmonelli w stadach drobiu na 2009 r. i przeznaczenie odpowiednich środków na zakup szczepionek.


W projektach programów nie uwzględniono możliwości finansowania zakupu szczepionek ochronnych p. Salmonelli, pomimo, że unijne przepisy dotyczące procedur i zasad ubiegania się o wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przewidują taką możliwość.

Większość krajów członkowskich finansuje już zakup szczepionek, wykorzystując przepisy zawarte w Decyzji Komisji 2007/782/WE z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2008 r. i na lata następne.


Niewykorzystanie tych możliwości jest bardzo poważnym strategicznym błędem naszych krajowych programów, zarówno z punktu widzenia osiągania wyznaczonych celów wspólnotowych – czyli ograniczania częstości występowania pałeczek Salmonelli w stadach drobiu, jak i ze względu na wysokie koszty realizacji programów, wydatkowane głównie na odszkodowania z tytułu likwidacji stad, zamiast na profilaktykę i poprawę skuteczności działań.


W uzasadnieniu wniosku złożonego w dniu 10 kwietnia 2008 r. Izbą podkreśla, że szczepienia ochronne przeciw zakażeniom pałeczkami Salmonella zostały uznane i określone w unijnym prawie jako skuteczny instrument w ograniczaniu infekcji i siewstwa.


Jednoznaczna opinia w tej sprawie została zawarta w pkt.12 preambuły do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r.:
„Na podstawie obecnych dowodów naukowych stosowanie żywych lub inaktywowanych szczepionek przeciwko Salmonella enteritidis powinno być obowiązkowe w państwach członkowskich charakteryzujących się wysoką chorobowością w celu poprawy ochrony zdrowia publicznego. Progiem wskazującym na konieczność obowiązkowego szczepienia powinna być chorobowość Salmonella enteritidis wykazana w czasie badań podstawowych zgodnie z decyzją Komisji 2004/665/WE oraz w ramach systemów badawczych zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2160/2003.”


Równie istotnym uzasadnieniem naszego wniosku jest przepis art. 3 ust. 3 tego samego rozporządzenia Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r.:

„Programy szczepienia przeciwko Salmonella enteritidis, zmniejszające wydalanie bakterii i skażenie jaj, stosuje się w państwach członkowskich przynajmniej w okresie hodowli u wszystkich kur niosek najpóźniej od dnia 1 stycznia 2008 r., o ile państwa członkowskie nie wykażą chorobowości wynoszącej poniżej 10% na podstawie wyników badania podstawowego zgodnie z art. 1 decyzji Komisji 2004/665/WE lub na podstawie monitorowania realizacji celów wspólnotowych ustanowionych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003.”


Izba jest przekonana, że pomoc finansowa na zakup szczepionek rozpowszechni szczepienia zwłaszcza wśród mniejszych producentów i równocześnie zagwarantuje, że obowiązek szczepień będzie przestrzegany i łatwiejszy do kontroli.
powrót