top

Archiwum

Od 1 maja 2008 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Zmiany zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, opublikowanej w Dz.U. Nr 74 z dnia 30.04.2008 r. poz. 444.
Zakres zmian dotychczasowych przepisów:
- Podwyższona została do 7% stawka VAT na nawozy i środki ochrony roślin.
- Podwyższona została stawka zryczałtowanego zwrotu podatku VAT z 5% do 6 %.
- Przedłużono do 31 grudnia 2010 r. stosowanie 3% stawki VAT na towary rolno-spożywcze wymienione w nowym dodatkowym załączniku do ustawy.

Wykaz ten obejmuje, między innymi: zboża; ziemniaki; rośliny przemysłowe i produkty roślinne pozostałe; zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym jaja, mięso drobiu, przetwory z jaj); śruty zbożowe i roślin strączkowych; otręby paszowe; pasze dla zwierząt.
Przedłużenie stosowania dotychczasowej obniżonej 3 % stawki podatku VAT na ww. towary wynika z uzyskania w tej sprawie derogacji do końca 2010 r.
Wyższa stawka zryczałtowanego zwrotu podatku VAT dotyczy towarów wymienionych w niezmienionym załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Obejmuje ona, między innymi, sprzedaż żywych zwierząt i jaj prowadzoną przez rolników ryczałtowych.
Zmiana ww. stawki związana jest z podwyższeniem do 7 % podatku VAT na nawozy i środki ochrony roślin.

Wraz z omówionymi wyżej zmianami ustawy o podatku od towarów, z dniem 1 maja 2008r. weszły w życie następujące przepisy wykonawcze do tej ustawy:
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu towarów do poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wys. 3% (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr 74 poz. 446),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wys. 7%. (Dz. U. z 30 kwietnia 2008 r. Nr 74 poz. 447).
powrót