top

Archiwum

Rada Ministrów przyjęła w dniu 12 maja 2008 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z następującym uzasadnieniem:


"Proponowana nowelizacja przesuwa termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Zakaz będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., a nie od 12 sierpnia 2008 r. Jednocześnie zaproponowano uchylenie z dniem 31 grudnia 2011 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski produktów GMO będących paszami genetycznie zmodyfikowanymi lub organizmami genetycznie zmodyfikowanymi przeznaczonymi na pasze.

Zmiana ustawy jest konsekwencją kwestionowania przez Komisję Europejską zgodności obowiązujących dotychczas przepisów z prawem wspólnotowym. Jest to konieczne, aby uniknąć pozwu przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Projekt nowelizacji ma zapobiec deficytowi pasz w Polsce, spowodowanemu niemożnością zamiany pasz genetycznie modyfikowanych na inne substytuty pochodzenia krajowego. Niedobór pasz skutkowałoby wzrostem kosztów produkcji i spadkiem konkurencyjności polskich producentów na rynku międzynarodowym. Pośrednim efektem utrzymania zakazu byłby także wzrost cen produktów pochodzenia zwierzęcego. Odroczenie zakazu umożliwi rozwój produkcji krajowych zamienników."


Źródło - strona internetowa Centrum Informacyjnego Rządu
powrót