top

Archiwum

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przekazał Radzie Ministrów jednoznaczną opinię o rządowym projekcie zmiany ustawy o paszach. Projekt ten jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Wg. UKIE, jedynym rozwiązaniem zgodnym z prawem UE, a nawet koniec


Opinia ta została przekazana w dniu 5 czerwca 2008 r. do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z projektem ustawy i uzasadnieniem do tego projektu, opracowanym przez resort rolnictwa.

To na jej podstawie Kancelaria Marszałka Sejmu wydała oficjalny komunikat, że rządowy projekt zmiany o paszach (zarejestrowany jako druk sejmowy nr 581) jest niezgodny z prawem UE.

Pierwsze czytanie projektu ustawy ma odbyć się podczas posiedzenia tej Komisji w dniu 13 czerwca 2008 r.

UKIE nie ma wątpliwości: niezgodny z prawem Unii Europejskiej jest zarówno obecnie obowiązujący zakaz dotyczący pasz GMO, ale również rozwiązanie polegające na wydłużeniu vacatio legis do 2012 r. Opinia ta została przekazana w dniu 5 czerwca 2008 r. do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z projektem ustawy i uzasadnieniem do tego projektu, opracowanym przez resort rolnictwa.

To na jej podstawie Kancelaria Marszałka Sejmu wydała oficjalny komunikat, że rządowy projekt zmiany o paszach (zarejestrowany jako druk sejmowy nr 581) jest niezgodny z prawem UE.

Pierwsze czytanie projektu ustawy ma odbyć się podczas posiedzenia tej Komisji w dniu 13 czerwca 2008 r.

UKIE nie ma wątpliwości: niezgodny z prawem Unii Europejskiej jest zarówno obecnie obowiązujący zakaz dotyczący pasz GMO, ale również rozwiązanie polegające na wydłużeniu vacatio legis do 2012 r.

Fragmenty opinii podpisanej przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej – Mikołaja Dowgielewicza:

"Zakaz zawarty w art. 15 ust. 1 pkt. 4 jest sprzeczny z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.Wskazane rozporządzenie ustanawia wspólnotową procedurę dopuszczania do obrotu pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz wyklucza możliwość ustanawiania przez Państwa Członkowskie jednostronnych i generalnych zakazów wytwarzania, obrotu i stosowania takich pasz.”

UKIE, ustosunkowując się do rozwiązania polegającego na ustanowieniu vacatio legis dlazakazu do 2012 roku, stwierdza, że:

Wydłużenie vacatio legis nie usuwa stwierdzonej niezgodności i nie zapobiegnie kontynuowaniu postępowania przeciwko Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Zdaniem UKIE, niema znaczenia, że skutek naruszenia jeszcze nie nastąpił i zaktualizuje się dopiero po upływie okresu vacatio legis.

Powołując się na wyroki ETS w wielu innych sprawach dotyczących naruszenia unijnego prawa, UKIE ostrzega, że: "nic nie stoi na przeszkodzie, aby Komisja Europejska wykazała takie niedostatki lub nieprawidłowości, nie czekając do chwili,aż zastosowanie ustawodawstwa krajowego wywoła szkodliwe skutki."

Podsumowanie opinii UKIE:

Rozwiązanie proponowane w przedłożonym projekcie nie zapewnia zgodności ustawy o paszach z prawem wspólnotowym, nie zapobiega postępowaniu przeciwko Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i niekorzystnym wyrokom tego Trybunału, który może zapaść jeszcze przed planowanym upływem vacatio legis, nie zapobiega wreszcie nałożeniu na Polskę kar finansowych z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

powrót