top

Archiwum

W Olsztynie o rekompensatach dla producentów drobiu


Minister Rolnictwa – Marek Sawicki poinformował 30 lipca 2008 r. podczas spotkania w Olsztynie z przedstawicielami miejscowego samorządu oraz związków organizacji rolniczych, że resort rolnictwa podjął starania o uruchomienie dodatkowych form pomocy dla producentów drobiu i jaj, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w 2007 r. grypy ptaków.

„W konsultacji ze związkami i organizacjami społecznymi sektora drobiarskiego został opracowany i przesłany do Komisji Europejskiej wniosek w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. We wniosku zaproponowano wypłatę pomocy podmiotom zlokalizowanym w strefach A i B, wypłatę pomocy fermom produkcyjnym, fermom drobiu rzeźnego, zakładom wylęgu drobiu oraz pomoc dla podmiotów spoza stref A i B, tym którzy dostarczali drób podmiotom ze sfer A i B i nie mogli dokonać eksportu, fermom reprodukcyjnym, zakładom wylęgu drobiu.

Zaproponowano także pomoc za: utylizację jaj wylęgowych, skierowanie jaj wylęgowych do przetwórstwa, utylizację piskląt, przetrzymanie ptaków ponad normatywny cykl produkcyjny, wcześniejszą likwidację stada, przymusowe wydłużenie postoju sanitarnego, obowiązkowe przeznaczenie do obróbki termicznej mięsa pochodzącego od zdrowych ptaków.

Decyzję o formie i zakresie pomocy podejmie Komisja Europejska po przeanalizowaniu zaproponowanych rozwiązań.

Szacuje się, że kwota rekompensat może wynieść około 19 mln zł, z czego 50% pokryje budżet Wspólnoty, a pozostałe 50 % będzie pochodziło z budżetu krajowego.”


Źródło: minrol.gov.pl oraz ppr.pl na podstawie TVP Redakcja Rolna
powrót