top

Statut

I. Postanowienia ogólne


      § 1.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz jest Izbą Gospodarczą, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji drobiarskiej i pasz oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz producentów drobiu i pasz, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195).

      § 2.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, zwana w dalszej części statutu „IZBĄ”, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności.

      § 3.

Obszar działania Izby obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

      § 4.

Siedzibą Izby jest Poznań.

      § 5.

Izba używa pieczęci z napisem : Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu. Wzór i wielkość pieczęci ustali Zarząd.

      § 6.

W ramach Izby mogą być tworzone oddziały terenowe, sekcje producentów poszczególnych gatunków drobiu i rodzajów branżowej produkcji oraz pasz, działające w oparciu o ustalone regulaminy.