top

Statut

III. Nabywanie i utrata członkostwa IZBY oraz prawa i obowiązki członków


       § 10.

Członkowie IZBY dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych.

  § 11.

Członkiem zwyczajnym Izby może być każdy podmiot prowadzący produkcję  drobiarską w zakresie : hodowli, reprodukcji, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych oraz produkcję pasz, a także działalność na rzecz produkcji drobiarskiej i pasz.  

       § 12.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla IZBY lub hodowli i produkcji drobiarskiej. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie IZBY na wniosek Zarządu IZBY według regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie IZBY.

       § 13.

Przyjęcie w poczet członków IZBY następuje przez uchwałę Zarządu IZBY po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i wniesieniu przezeń wpisowego. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków IZBY, zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia IZBY w terminie 30 dni od daty otrzymania wypisu z Uchwały Zarządu IZBY.

       § 14.

 1. Członkowie nie będący osobami fizycznymi wykonują swe prawa i obowiązki przez przedstawicieli. Jeden przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka IZBY.
 2. Członek oraz przedstawiciel, o którym mowa powyżej, mogą wykonywać swoje prawa wobec IZBY osobiście bądź przez pełnomocnika.

  § 15.

Zarząd IZBY podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków IZBY na wniosek zainteresowanego lub w przypadku:

 1. stwierdzenia przez Zarząd nieopłacenia składek członkowskich; przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub ustanie osobowości prawnej członka,
 2. naruszenie zasad etyki w działalności gospodarczej, po rozpatrzeniu sprawy i orzeczeniu Komisji Rozjemczej.

  § 16.

Członkowie Izby mają prawo do:

 1. czynnego prawa wyborczego do władz IZBY na zasadach określonych statutem IZBY,
 2. uczestnictwa w pracach IZBY,
 3. korzystania z pomocy i świadczeń IZBY,
 4. pełnej informacji o pracach IZBY.

  § 17.

Członkowie IZBY są obowiązani do:

 1. wniesienia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie IZBY,
 2. przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów wydawanych na jego podstawie oraz uchwał władz IZBY,
 3. uczestniczenia w pracach IZBY.

  § 18.

Członkowie honorowi:

 1. członkowie honorowi IZBY mają wszelkie prawa członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych nie dotyczą obowiązki określone w paragrafie 17 pkt. 1 i 3.