top

Statut

IV. Władze IZBY


Walne Zgromadzenie IZBY

       § 19.

Walne Zgromadzenie IZBY jest najwyższą władzą w IZBIE.

       § 20.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia IZBY należy:

 1. uchwalenie i zmiany statutu IZBY, uchwalenie decyzji o likwidacji IZBY i przeznaczeniu jej majątku,
 2. wybór Zarządu IZBY,
 3. wybór Prezesa IZBY, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika,
 4. uchwalenie programu prac IZBY,
 5. powoływanie sekcji branżowych Zarządu IZBY i określenie ich zadań,
 6. uchwalenie preliminarza przychodów i rozchodów IZBY,
 7. zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu IZBY z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej,
 8. udzielenie Zarządowi IZBY absolutorium,
 9. wybór Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,
 10. odwoływanie na wniosek Prezesa lub grupy minimum połowy członków Zarządu poszczególnych członków Zarządu IZBY, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,
 11. zatwierdzenie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Biura IZBY, regulaminów sekcji i innych dotyczących IZBY,
 12. coroczne ustalanie wysokości wpisowego dla nowych członków i wysokości składek członkowskich,
 13. ustalanie zasad określania wysokości diet dla pracujących społecznie w Zarządzie IZBY,
 14. decydowanie o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu nieruchomego majątku IZBY zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 15. decydowanie o zaciąganiu pożyczek.

  § 21.

 1. Walne Zgromadzenie IZBY zbiera się co najmniej raz do roku.
 2. Termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia IZBY i porządek dzienny ustala Zarząd.
 3. Na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych IZBY lub Zarządu IZBY, Prezes IZBY zobowiązany jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku zwołać nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia IZBY. Również w nagłej potrzebie Prezes IZBY może sam zwołać Walne Zgromadzenie IZBY.
 4. Członkowie Walnego Zgromadzenia IZBY winni być zawiadamiani o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia IZBY najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad. Powiadomienie dokonuje się w sposób zwyczajowy.

  § 22.

 1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia IZBY wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków (delegatów) IZBY.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia IZBY odbytego w drugim terminie zapadają bez uwzględnienia powyższego wymogu. Drugi termin może odbyć się tego samego dnia, nie później niż 30 minut po pierwszym terminie.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia IZBY zapadają zwykłą większością oddanych głosów.
 3. Uchwały dotyczące likwidacji IZBY lub zmiany statutu wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości dwóch trzecich głosów Walnego Zgromadzenia IZBY.

  § 23.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia IZBY podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Wybór władz IZBY i zmiana we władzach IZBY odbywają się przez głosowanie jawne.
 3. Walne Zgromadzenie IZBY może w każdej sprawie w drodze uchwały wprowadzić głosowanie tajne.

  § 24.

Kadencja władz wybranych przez Walne Zgromadzenie IZBY trwa 3 lata.

 

Zarząd IZBY

      
§ 25.

Zarząd IZBY jest władzą wykonawczą IZBY upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym statucie dla innych władz IZBY.

       § 26.

W skład Zarządu IZBY wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.

       § 27.

 1. Posiedzenia Zarządu IZBY odbywają się co najmniej cztery razy w roku.
 2. Regulamin pracy Zarządu uchwala sam Zarząd.

  § 28.

 1. Uchwały Zarządu IZBY zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa IZBY.

  § 29.

Prezes i członkowie Zarządu IZBY nie pozostają z IZBĄ w stosunku pracy. Walne Zgromadzenie IZBY może ustalić zasady określania wysokości diet dla członków Zarządu IZBY z tytułu pełnionych przez nich społecznie obowiązków.

       § 30.

Do zakresu działania Zarządu IZBY należy:

 1. Opracowywanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków IZBY i przedkładanie ich do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu IZBY;
 2. Opracowywanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu IZBY rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej IZBY;
 3. Opracowywanie regulaminów pracy zespołów problemowych;
 4. Zatwierdzenie regulaminów sekcji gatunkowych zwierząt gospodarskich opracowanych przez sekcje;
 5. Opracowywanie regulaminu i struktury Biura IZBY;
 6. Opracowywanie innych regulaminów dotyczących Izby;
 7. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura IZBY;
 8. Zatwierdzenie planu pracy Biura IZBY i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Biura.

  § 31.

 1. Prezes IZBY reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Prezes IZBY kieruje pracami Zarządu oraz przewodniczy jego posiedzeniom.
 3. Prezes może powierzyć na czas określony przewodniczenie posiedzeniom Zarządu IZBY Wiceprezesowi.

  § 32.

Pisma Zarządu IZBY podpisuje Prezes IZBY lub upoważniona przez niego osoba. 

 

Komisja Rewizyjna

       § 33.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępców.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu IZBY.

  § 34.

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie IZBY.

       § 35.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

       § 36.

Komisja Rewizyjna

 1. przedstawia Zarządowi IZBY uwagi i wnioski dotyczące działalności IZBY,
 2. składa Walnemu Zgromadzeniu IZBY sprawozdanie ze swojej działalności i wyników kontroli finansowej oraz przedkłada wniosek w przedmiocie udzielenia Zarządowi IZBY absolutorium.

Komisja Rozjemcza

      
§ 37.

Komisja Rozjemcza składa się z co najmniej 3 członków.

       § 38.

Tryb postępowania przed Komisją Rozjemczą określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie IZBY.

       § 39.

Do właściwości Komisji Rozjemczej należy:

 1. rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom IZBY o naruszenie statutu, uchwał IZBY lub etyki w działalności gospodarczej,
 2. rozpatrywanie sporów niemajątkowych między członkami IZBY wynikających z członkostwa.

  § 40.

Orzeczeniem Komisji Rozjemczej można:

 1. zobowiązać członka IZBY do wykonania bądź zaniechania czynności będących przedmiotem sporu, honorowego zadośćuczynienia lub wpłat na fundusz IZBY,
 2. udzielać napomnienia,
 3. wnioskować o wykluczenie z IZBY,
 4. uniewinnić członka IZBY