top

Statut

VI. Zasady gospodarki finansowej IZBY


       § 44.

IZBA finansuje swą działalność w oparciu o roczny preliminarz przychodów i rozchodów.

       § 45.

 1. Fundusze IZBY tworzą następujące przychody:
  1. wpisowe,
  2. składki członkowskie,
  3. opłaty za korzystanie ze świadczeń IZBY,
  4. dochody z działalności gospodarczej IZBY,
  5. dotacje,
  6. darowizny i zapisy testamentowe,
  7. inne przychody.
 2. Fundusze IZBY mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań statutowych.

  § 46.

IZBA prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość na podstawie obowiązujących przepisów.

       § 47.

Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

       § 48

Pisma rozporządzające prawami majątkowymi IZBY wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa IZBY lub Wiceprezesa i Skarbnika.