top

Statut

VII. Postanowienia końcowe


       § 49.

Zarząd IZBY może utworzyć lokalne oddziały IZBY.

       § 50.

Dla realizacji celów Izby, Zarząd Izby może powoływać (tworzyć) inne organizacje, w tym: stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego, oraz uczestniczyć w nich w formie właściwej dla rodzaju danej działalności.

       § 51.

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji IZBY Walne Zgromadzenie określi przeznaczenie jej majątku.