top

Archiwum

Znakowanie jaj na skorupie – od 1 maja 2004 r.


W nawiązaniu do informacji umieszczonej na naszej stronie w dniu 21 listopada 2003 r. „Czy już wkrótce każde jajo w Polsce będzie musiało być oznakowane”, potwierdzamy prawidłowość przedstawionej przez nas wstępnej interpretacji unijnych przepisów regulujących kwestię znakowania jaj na skorupie.

Wynika to z tekstu najnowszego Rozporządzenia Rady (WE) nr 2052/2003 z 17 listopada 2003 w sprawie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 dotyczącego określonych norm handlowych na jaja.

Przepisy te jednoznacznie określają, że w krajach Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2004 r. jaja klasy A powinny być znakowane kodem zawierającym numer identyfikacyjny producenta i identyfikujący dopuszczenie metody chowu kur.

Ze sposobu stosowania unijnych przepisów, który polega na tym, że wszystkie akty prawne wydane w formie rozporządzeń są prawem bezpośrednio obowiązującym we wszystkich krajach członkowskich (tzn. nie wymagającym wdrażania do krajowego prawa), wynika iż krajowe podmioty zobowiązane będą również do opisanego wyżej znakowania jaj na skorupie od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w UE.

Jednak wprowadzenie takiego obowiązku musi być poprzedzone wdrożeniem do krajowego prawa przepisów Dyrektywy Rady 2002/4/WE z 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów utrzymujących kury nieśne zgodnie z Dyrektywą Rady 1999/74/WE w sprawie minimalnych norm ochronnych kur nieśnych.

Dyrektywa ta stanowi ramy dla wdrożenia systemu identyfikacji jaj spożywczych poprzez znakowanie skorupy oraz określa zasady nadzoru nad tym systemem.

powrót