top

Archiwum

Konferencja „Ptasia Grypa – realne aspekty zagrożenia” pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Inicjatywa zorganizowania w dniu 2 grudnia 2005 r. przez Krajową Izbę i firmę CID LINES IHS wspólnej konferencji, powstała w związku z pilną potrzebą poszerzenia wiedzy na temat grypy ptaków i określenia na tej podstawie realnych aspektów zagrożenia tą chorobą. Do pozyskania tej wiedzy przyczynił się wykład pt. „Zagrożenia epidemiologiczne wirusami influenzy ptaków” wygłoszony przez dr Grzegorza Tomczyka z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Dzięki temu lepiej można ocenić zasadność wprowadzania środków zapobiegania i zwalczania w formie różnych zakazów i nakazów, np. nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu oraz innych środków bezpieczeństwa biologicznego, które bez wątpienia stanowią utrudnienia dla podmiotów branżowych w prowadzeniu działalności. Odpowiednie zasoby naukowej wiedzy i informacje dotyczące procedur zapobiegania i zwalczania są konieczne nie tylko dla bezpieczeństwa podmiotów branżowych. Są one również cennym instrumentem, który należy wykorzystać do uspakajania nieuzasadnionych obaw konsumentów i zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego produktów drobiarskich. Wiedza ta powinna być oficjalnie poświadczona przez władze. Ma to na celu uwiarygodnienie informacji przekazywanych konsumentom a także mediom. Niestety, poza czasopismami branżowymi, inne media nie skorzystały z zaproszenia na konferencję. Widocznie mają inny stosunek do problematyki ptasiej grypy niż organizatorzy konferencji i uczestniczący w niej przedstawiciele władz, którzy uznali, że najlepszą porą do rozważnej debaty nad problematyką ptasiej grypy jest okresowy spadek zagrożenia tą chorobą, związany z zimową przerwą w migracji dzikich ptaków. Jednym z głównych zadań konferencji było przedstawienie najnowszych informacji o działaniach Komisji Europejskiej dotyczących strategii zwalczania HPAI i wprowadzonych przez UE środków bezpieczeństwa biologicznego.

Specjalny gość z Brukseli - dr Jan Prandota – Radca ds. weterynarii w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej przedstawił struktury organizacyjne Unii Europejskiej odpowiedzialne za zagadnienia zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych.

Wszystkie instytucje UE, zarówno Rada i Parlament Europejski odpowiedzialne za stanowienie prawa, jak i Komisja Europejska i jej organ wykonawczy - Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta – DG SANCO, obecnie pracują nad nową Dyrektywą w sprawie zapobiegania i zwalczania grypy ptaków. Zagrożenie tą chorobą spowodowało konieczność opracowania nowej strategii. W tworzeniu strategii usprawniającej system szybkiego reagowania na zagrożenia uczestniczą, między innymi, eksperci z powołanego w 2003 r. Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz z utworzonego w 2004 r. Europejskiego Centrum Zapobiegania Chorób (ECDC).

Dr Sławomir Adamski – Prezes CID LINES IHS w swoim wystąpieniu pt. „Grypa ptasia w świetle innych chorób zaraźliwych„ uspakajał, że na świecie udało się dotychczas zapobiec rozprzestrzenieniu ognisk wielu innych groźnych wirusowych chorób.

Umieszczenie w programie konferencji Polskiego Planu gotowości zwalczania tej jednostki chorobowej, przedstawionego przez jego głównego twórcę - dr Janusza Związka – Z-cę Głównego Lekarza Weterynarii, kierującego Nadzwyczajnym Zespołem Kryzysowym do spraw HPAI na terenie terytorium RP, miało na celu przygotowanie podmiotów branżowych do ewentualnego wystąpienia stanu zagrożenia w okresie wiosennym.

Z pytań i dyskusji nad tym Planem wynika, że dla podmiotów branżowych najważniejsze znaczenie będzie miał dostęp do informacji zawartych w planach gotowości opracowanych na poziomie Powiatowych Inspekcji Weterynaryjnych. Izba przekazała, na tej podstawie wnioski do resortu rolnictwa i do GIW w sprawie konieczności włączenia podmiotów branżowych w prace nad praktycznymi rozwiązaniami organizacyjnymi i aktualizacją tych planów.

W opracowaniu Planów gotowości niezbędne jest wykorzystanie uwag i wniosków Dr Piotra Kołodziej eksperta ds. nadzoru weterynaryjnego wymienionych przez niego w wykładzie na temat: „Wymagania i procedury dotyczące utylizacji drobiu zakażonego ptasią grypą”. Uwagi i wnioski zgłoszone w tym wykładzie dotyczyły poważnych luk w programie zwalczania ptasiej grypy, polegające na braku odpowiednich rozwiązań kwestii likwidacji drobiu i utylizacji.

powrót