top

Archiwum

Nowe przepisy dotyczące zapobiegania ptasiej grypie


We wszystkich krajach członkowskich obowiązują takie same środki ochronne i proceduryjakie należy stosować w przypadku podejrzenia lub izolacji wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się grypy ptaków z dzikiego ptactwa na drób, jak również w celu zapobieżenia zarażenia produktów (towarów) pochodzących od drobiu.

Wynika to z wydanej w dniu 17 lutego 2006 r. Decyzji Komisji Nr 2006/115/WE dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylająca decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE.

Uważamy za konieczne, aby wszystkie podmioty branżowe pilnie zapoznały się z tą Decyzją. Mamy tu na uwadzew szczególności,przepisy dotyczące obowiązku ustanawiania stref ochronnych (o promieniu 3 km) i stref nadzoru (o promieniu 10 km), na obszarach, gdziepotwierdzono występowanie u dzikiego ptactwa wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grupy A, podtyp H5, oraz podejrzewa się lub potwierdzono typ neuraminidazy N1.

Należy zwrócić uwagę na środki - ograniczenia czasowe w przemieszczeniu drobiu żywego i produktów, jakie będą stosowane w tych strefach i możliwości (warunki) odstępstwa od tych ograniczeń.

Uwaga! procedury te różnią się od procedur, dotyczących zwalczania ogniska grypy ptaków u drobiu, obowiązujących na podstawie krajowych przepisów.

powrót