top

Archiwum

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy opublikował nowy raport – Rynek Drobiu i Jaj – nr 29


Raport analizuje sytuację na rynku mięsa drobiowego i jaj spożywczych w Polsce na tle Wspólnoty Europejskiej w 2005 r. i stawia prognozę na bieżący rok.

W 2005 r. produkcja mięsa drobiowego wyniosła w Polsce 1.016 tys. ton i była większa o 11% niż w roku 2004. W 2005 r. odnotowano szybko rosnący eksport (176 tys. ton w całym 2005 r.) oraz wysoki popyt na rynku polskim w pierwszych trzech kwartałach 2005 r. W ostatnich trzech miesiącach 2005 r., z powodu obaw konsumentów przed grypą ptaków, nastąpił spadek zakupów mięsa drobiu i spadek cen na rynku drobiarskim. Przewiduje się także, że te same przyczyny mogą mieć wpływ na zmniejszenie polskiego eksportu. Sytuację tę pogłębia zablokowanie rynku rosyjskiego dla eksportu polskich produktów drobiarskich.

W 2005 r. spadły przeciętne ceny skupu żywca drobiowego. Jednak IERiGŻ uważa, że opłacalność produkcji została utrzymana z powodu obniżonych cen przemysłowych mieszanek paszowych. Również niższe były ceny zbytu tuszek brojlerów (o 12% w stosunku do 2004 r.) i indyków.

Zdaniem IERiGŻ, obawy konsumentów związane z zagrożeniem ptasią grypą, w dłuższej perspektywie nie wpłyną na obniżenie konsumpcji mięsa drobiowego. Niskie ceny będą zachęcać do konsumpcji, a większość społeczeństwa nie zrezygnuje ze spożycia mięsa drobiowego. Szacuje się, że w 2005 r. spożycie mięsa drobiowego w Polsce ukształtowało się na poziomie 23,5 kg/osobę i było o 6% wyższe niż w 2004 r., a udział produktów z mięsa drobiowego w całkowitym spożyciu mięsa, zwiększył się z 31% w 2004 r. do 33% w roku 2005. Mięso drobiowe stanowiło aż 49% zakupów mięsa surowego ogółem.

Od kilku lat nie zmienia się struktura rodzajowa mięsa drobiowego. Około 74% wyprodukowanego mięsa pochodzi z kurcząt, 23% to mięso indycze.

Produkcja jaj spożywczych wyniosła w 2005 r. 8.825 mln szt. i była o 4% większa niż w 2004 r. Szacuje się, że w 2006 r. produkcja jaj spożywczych utrzyma się na podobnym poziomie.

W 2005 r. polski eksport jaj wyniósł 827,6 mln szt. i był o 370,7 mln sztuk większy niż w 2004 r. Największy, ponad 90% udział w zakupie jaj z Polski miały kraje Unii Europejskiej.

Import jaj w 2006 r. wyniósł 155 mln szt. jaj.

Początek roku 2005 charakteryzował się niskimi cenami jaj. Jednak od połowy roku koniunktura zaczęła się poprawiać. W lecie 2005 r. ceny jaj zaczęły rosnąć, przy równoczesnej spadkowej tendencji cen pasz. W 2005 r. spożycie jaj wzrosło do 218 szt./osobę (tj. o 3% w stosunku do 2004 r.). O wzroście konsumpcji jaj decydowały ich relatywnie niskie ceny w stosunku do wszystkich pozostałych produktów zwierzęcych.

powrót