top

Archiwum

Rekompensaty w sektorze drobiu obejmą tylko straty w produkcji podstawowej, skutkujące spadkiem podaży produktów drobiarskichResort rolnictwa poinformował, że Komisja Europejska nie zaakceptowała polskiego wniosku o rekompensaty dla sektora drobiarskiego na kwotę 220 mln zł. Nie zostaną uwzględnione największe straty, spowodowane spadkiem cen produktów drobiarskich. Zostało już zatwierdzone Rozporządzenie Komisji dotyczące pewnych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych Państwach Członkowskich, regulujące zasady wypłaty rekompensat oraz ich wysokość. Rozporządzenie uwzględnia pomoc dla 14 krajów, które złożyły wnioski w tej sprawie. Kwota rekompensat dla poszkodowanych polskich podmiotów wynieść może maksymalnie 37 mln zł, a 50% tych kosztów pokryje budżet UE.

Rekompensowane mogą być tylko następujące udokumentowane straty, spowodowane:

-zniszczeniem jaj wylęgowych i piskląt,

-przekazaniem jaj wylęgowych do przetwórstwa,

-przedwczesną likwidacją stad reprodukcyjnych,

-ubojem kurek gotowych do nieśności.

Istnieje potencjalna możliwość zastosowania rekompensat także w przypadkach "dobrowolnego" wydłużenia (powyżej trzech tygodni) przerw na fermach brojlerów kurzych i indyków pomiędzy poszczególnymi cyklami produkcyjnymi oraz rekompensat z tytułu dobrowolnego zmniejszenia produkcji/zmniejszenia gęstości obsady.

Stawki rekompensat wynoszą, dla ferm brojlerów kurzych 0,46 EUR/m2/tydzień, a dla ferm indyków 0,41 EUR/m2/tydzień.

Jednak w tych przypadkach kraj członkowski musi wykazać, że w okresie objętym rekompensatami miało miejsce rzeczywiste zmniejszenie produkcji mięsa drobiu, w porównaniu z wielkością produkcji przed kryzysem.

Te dwa ostatnie tytuły rekompensat dla polskich producentów żywca drobiu są wątpliwe, ponieważ z danych GUS, przekazanych do Eurostatu, nie wynika spadek produkcji mięsa. Uzasadnienie w tej sprawie może być oparte jedynie na dowodach statystycznych i argumentach, że kryzys spowodował zahamowanie dotychczasowych tendencji wzrostu produkcji.

W rozporządzeniu określone zostały jednolite dla wszystkich krajów członkowskich stawki rekompensat,w EURO, dla poszczególnych tytułów, z podziałem na gatunki drobiu.

Stosowany będzie następujący kurs wymiany: ostatni kurs wymiany ustalony przez Europejski Bank Centralny, poprzedzający datę 1 maja 2006 r. Kurs ten wynosi 3,87 PLN/EURO.

Dla przykładu, rekompensata za zniszczone jajo wylęgowe kurze kierunku mięsnego wynosić może 0,58 zł, za pisklę kurze - 0,93 zł, za 1 kurę zlikwidowaną co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu użytkowania - 12,38 zł.

W załącznikach do omawianego rozporządzenia określone zostały maksymalne ilości produktów drobiarskich i okresy, które mogą zostać objęte rekompensatami w poszczególnych krajach. Ilości tych produktów zostały podane przez kraje członkowskie, np. w przypadku Polski, maksymalna liczba kur reprodukcyjnych wynosi 1 060 109 szt.

Mając na uwadze deklarację polskiego rządu o zarezerwowaniu w krajowym budżecie kwoty 110 mln zł na cele rekompensat dla sektora drobiarskiego, Izba zgłosiła wniosek na spotkaniu w MRiRW w dniu 22 czerwca br., aby niewykorzystane środki wypłacić, stosując możliwość pomocy na podstawie zasady „de minimis” . Zasada ta zezwala krajom członkowskim na udzielenie wsparcia producentom, bez zgody Komisji Europejskiej, w wys. do 3 tys. EURO/gospodarstwo w okresie 3 lat. Nie uzyskano żadnej deklaracji, że wniosek ten zostanie rozpatrzony.

Komisja nie uwzględniła również możliwości zwrotu kosztów wydatkowanych na kampanię informacyjną, uzasadniając, że nie mogą być zwracane wydatki już poniesione. Ponadto, zdaniem Komisji, rozporządzenie w sprawie rekompensat nie jest właściwym miejscem dla takiego tytułu. O taki zwrot kosztów starała się Krajowa Rada Drobiarstwa - IG.

Koszty kampanii informacyjnej, mają być pokrywane z funduszy na promocję produktów rolno-spożywczych, którymi dysponuje Agencja Rynku Rolnego.

MRiRW poinformowało, że wypłata omawianych rekompensat może nastąpić najwcześniej pod koniec grudnia br. Wymaga to bowiem wydania odpowiednich krajowych przepisów. Konieczna będzie zmiana ustawy, która uprawni ARR do wypłacaniatych rekompensat.

Ponadto muszą zostać ustalone szczegółowe procedury i określone dokumenty, które będą wymagane jako dowody powstania strat.

 

 

powrót