top

Archiwum

Nowe przepisy Komisji Europejskiej w sprawie środków stosowanych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków


Komisja Europejska wydała dwie nowe decyzje w związku z zagrożeniem wywołanym ptasią grypą:

- Decyzja Komisji nr 2006/416/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków przejściowych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli we Wspólnocie.

Decyzja ta ustala przepisy przejściowe, które mają być stosowane w państwach członkowskich, które nie dokonały jeszcze pełnej transpozycji przepisów nowej dyrektywy 2005/94/WE w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/WE. Bez uszczerbku dla środków ustalonych zgodnie z Dyrektywą 92/40/EWG (stara dyrektywa wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu), ustala się środki jakie mają być stosowane gospodarstwach w których podejrzewa się lub potwierdzono wystąpienie ogniska grypy ptaków o wysokiej zjadliwości, a które przewidziane zostały w Dyrektywie 2005/94/WE.

Decyzję stosuje się do 30 czerwca 2007 r., czyli do momentu kiedy wszystkie zapisy Dyrektywy 2005/94/WE zostaną wdrożone do krajowych przepisów.

- Decyzja Komisji nr 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE.

Decyzja Nr 2006/135/WE stosowana była jako uzupełnienie środków przewidzianych w ramach dyrektywy 92/40/WE z dnia 19 maja 1992 wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu. W związku z wydaniem decyzji nr 2006/416/WE, środki przewidziane w decyzji 2006/135/WE należało dostosować do środków stosowanych w decyzji 2006/416/WE (a także w dyrektywie Rady 2005/94/WE w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/WE), a samą decyzję 2006/135/WE uchylić.

Przepisy decyzji 2006/415/WE stosuje się do dnia 30 czerwca 2007 r.

powrót