top

Archiwum

Komisja Europejska ustaliła ostatecznie tytuły wsparcia dla sektora drobiu


Tytuły te zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich.

Komisja wyznaczyła, że rekompensaty dla producentów drobiu muszą być wypłacone do 31 grudnia 2006 r.

Polsce ostatecznie przyznano następujące możliwości rekompensowania strat poniesionych przez producentów drobiu, w okresie od października 2005 r. do kwietnia 2006 r., łącznie ze zmianami załącznika V z dnia 13 lipca 2006 r. (nieuwzględnionymi do tej pory w tekście rozporządzenia Nr 1010/2006):

1. Zniszczenie jaj wylęgowych:

- maksymalna liczba jaj wylęgowych kur mięsnych, które mogą być objęte rekompensatami w Polsce wynosi: 2 141 098 szt. Stawka rekompensaty – 0,54 zł/1 szt.,

- maksymalna liczba jaj wylęgowych kaczych wynosi 621 586 szt. Stawka rekompensaty - 1,10 zł/1 szt.,

- maksymalna liczba jaj wylęgowych gęsich wynosi 77 029 szt. Stawka rekompensaty - 2,30 zł/1szt.

2. Przetworzenie jaj wylęgowych:

- maksymalna liczba jaj wylęgowych kur mięsnych – stada rodzicielskie wynosi 43 093 336 szt. Stawka rekompensaty za 1 jajo wylęgowe wyliczona będzie następująco: kwota 0,54 zł pomniejszona przynajmniej o 0,12 zł lub o cenę sprzedaży, jeśli cena ta przekracza 0,12 zł,

- maksymalna liczba jaj wylęgowych kur mięsnych – stada prarodzicielskie wynosi 104 220 szt. Stawka rekompensaty za 1 jajo wylęgowe wyliczona będzie następująco: kwota 0,58 zł pomniejszona przynajmniej o 0,12 zł lub o cenę sprzedaży, jeśli cena ta przekroczy 0,12 zł,

- maksymalna liczba jaj wylęgowych reprodukcyjnych kur nieśnych wynosi 21 396 450 szt. Stawka rekompensaty za 1 jajo wylęgowe wyliczona będzie następująco: kwota 0,38 zł pomniejszona przynajmniej o 0,12 zł lub o cenę sprzedaży, jeśli cena ta przekroczy 0,12 zł.

3. Ubój kur reprodukcyjnych – kierunek mięsny przed upływem 58 tygodnia życia.

Ubój został dokonany na co najmniej 6 tygodni przez końcem okresu produkcji, przy czym resort rolnictwa przyjął założenie, że pełny okres (cykl produkcyjny) dla tych stad wynosi 64 tygodnie.

W tym przypadku także warunkiem jest, że w okresie objętym rekompensatą nie zasiedlono obiektów nowym wstawieniem.

Maksymalna liczba ptaków reprodukcyjnych poddanych wcześniejszemu ubojowi, określona w załączniku Nr IV do rozporządzenia Nr 1010/2006 wynosi 1 060 109 szt.

Rekompensata za 1 szt. wynosić będzie 12,40 zł.

4. Wydłużenie powyżej 3 tygodni okresu przestoju sanitarnego pomiędzy kolejnymi cyklami produkcji brojlerów kurzych i indyków rzeźnych.

W głosowaniu z dnia 13 lipca 2006 r. Komisja Europejska zmieniła załącznik Nr V do rozporządzenia Nr 1010/2006, przyznając Polsce na tej podstawie możliwość rekompensowania strat w produkcji żywca kurcząt i indyków z tytułu wydłużenia ponad 3 tygodnie tzw. przerwy sanitarnej pomiędzy poszczególnymi cyklami.

- W przypadku brojlerów kurzych rekompensata przysługuje za łączny okres 6 pełnych tygodni tzw. przestoju sanitarnego, podczas których pomieszczenia inwentarskie zostały wyłączone z produkcji i do których w wyżej wymienionym okresie nie wprowadzono kolejnych ptaków.

Stawka rekompensaty wynosi 1,50 zł/1m2/tydzień. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensaty jaka może być wypłacona jednemu podmiotowi wynosi 9 zł/1m2.

Maksymalna liczba m2 objęta rekompensatami z tego tytułu może obejmować 2 600 000 m2.

- W przypadku indyków rzeźnych rekompensata przysługuje za łączny okres pełnych 4 tygodni, powyżej 3 tygodni tzw. przestoju sanitarnego, podczas których pomieszczenia inwentarskie zostały wyłączone z produkcji i do których w wyżej wymienionym okresie nie wprowadzono kolejnych ptaków.

Stawka rekompensaty wynosi 1,30 zł/1m2/tydzień. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensaty jaka może być wypłacona jednemu podmiotowi wynosi 5,20 zł/1m2.

Maksymalna liczba m2 objęta rekompensatami z tego tytułu może obejmować 700 000 m2.

powrót