top

Archiwum

Problematyka znakowania jaj i opakowań do jaj


Rejestracja ferm kur nieśnych i nadawanie im numerów identyfikacyjnych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustanowił rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 130 poz. 1395).

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33 poz. 288).

Od dnia ogłoszenia tego rozporządzenia, tj. od 8 czerwca 2004 r., podmioty prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania jaj (produkcji jaj) podlegają wpisowi do rejestru zakładów (ferm jaj spożywczych) prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii w poszerzonym zakresie określonym w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia.

Dotychczasowe rejestry ferm jaj spożywczych muszą zostać poszerzone o dodatkowe informacje dotyczące systemów utrzymania kur nieśnych i liczby kur nieśnych utrzymywanych w poszczególnych systemach.

Obowiązek zarejestrowania wszystkich miejsc produkcji jaj, z określeniem systemu utrzymania kur nieśnych i liczby niosek ma na celu zapewnienie identyfikacji jaj i stanowi warunek nadania fermom numerów identyfikacyjnych (określonych w przepisach Dyrektywy Komisji 2002/4/WE z 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów utrzymujących kury nieśne zgodnie z dyrektywą 1999/74/WE).

Producenci jaj powinni w związku z tym, powołując się na przepisy rozporządzenia z dnia 19 maja 2004 r., niezwłocznie skontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym w sprawie poszerzenia rejestrów ferm o omówione wyżej informacje i uzyskać na tej podstawie numery identyfikacyjne fermy, niezbędne do znakowania jaj.

Od kiedy obowiązywać będzie znakowanie jaj na skorupie?

Obowiązek znakowania jaj klasy A na skorupie numerem identyfikacyjnym fermy zostanie wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Rozporządzenie to określi również znaki wchodzące w skład numeru identyfikacyjnego fermy oraz termin wprowadzenia obowiązku znakowania jaj na skorupie.

Minister Rolnictwa podpisał już rozporządzenie w tej sprawie, obecnie czeka ono na akceptację Ministra Zdrowia.

Przepisy te będą miały następujące brzmienie:

- "Jaja wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakuje się zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE L 340 z 24.12.2003) przy czym po numerze oznaczenia systemu utrzymywania kur nieśnych podaje się kod państwa członkowskiego – PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny określony w przepisach w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego."

- "Jaja wyprodukowane do dnia wejścia w życie rozporządzenia, nieoznakowane zgodnie z przepisami, o których mowa w rozporządzeniu, mogą pozostawać w obrocie do końca daty minimalnej trwałości."

- "Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia."

Należy zatem spodziewać się, że omawiane rozporządzenie zostanie ogłoszone pod koniec czerwca 2004 r., co oznacza, że jaja wyprodukowane ok. połowy lipca zostaną już objęte obowiązkiem znakowania.

Komisja Europejska określiła dla nowych państw członkowskich, również dla Polski, obowiązujące w tych krajach właściwe wersje językowe napisów na jajach oraz na opakowaniach.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. określa właściwe nazewnictwo w języku polskim, służące do określania: daty minimalnej trwałości, daty pakowania, zalecanej daty sprzedaży, daty zniesienia oraz rodzajów chowu kur nieśnych.

Rozporządzenie to wprowadza zmiany w załączniku I i II do rozporządzenia (WE) Nr 2295/2003.

Obowiązujące nazewnictwo:

-datę minimalnej trwałości określa się słowami: "najlepiej spożyć przed";

-datę pakowania określa się słowami: "zapakowano w dniu";

-zalecaną datę sprzedaży określa się słowami: "sprzedaż do dnia";

-datę zniesienia określa się słowami: "zniesione w dniu";

Obowiązujące wyrażenia, określające rodzaje chowu:

na opakowaniach należy stosować określenia: "jaja z chowu na wolnym wybiegu"; "jaja z chowu ściółkowego"; "jaja z chowu klatkowego".

Odnosząc się zapisu w tym rozporządzeniu dotyczącego sposobu określania daty minimalnej trwałości: "Najlepiej spożyć przed" należy wyjaśnić, że zapis ten jest spójny z definicją tego pojęcia, zawartą w art. 3 ust. 1. pkt. 23 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U z 2001r. Nr 63 poz. 634 z późn. zmianami):

"data minimalnej trwałości" – data, do której prawidłowo przechowywany i transportowany środek spożywczy zachowuje pełne właściwości fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne; data ta powinna być poprzedzona określeniem: "najlepiej spożyć przed".

powrót