top

Archiwum

Informacja o stanie prac nad krajowymi przepisami regulującymi wypłaty dla producentów z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku


W Sejmie RP trwają prace nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje pomoc finansową dla hodowców kur mięsnych, kur nieśnych ogólnoużytkowych, kaczek lub gęsi oraz właścicielom brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku, którzy ucierpieli na skutek obaw konsumentów związanych z ptasią grypą (art. 13-16 załączonego projektu Ustawy dostępnego na stronie www.sejm.gov.pl). Powyższa pomoc przysługuje za straty poniesione w okresie od października 2005 r. do kwietnia 2006 r. Zakres dostępnych rekompensat określa rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 roku dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich, ostatnio zmienione rozporządzeniem nr 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r.

W drodze rozporządzenia Rada Ministrów określi w stawki jednostkowe rekompensat a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej, wykaz niezbędnych dokumentów oraz termin ich składania. Projekty ww. rozporządzeń są w trakcie konsultacji.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy i rozporządzeń wykonawczych to październik 2006 r.

Wnioski należy składać do Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie ustawy, na formularzach opracowanych przez Agencję. Formularze wniosków zostaną udostępnione przez Agencję niezwłocznie po opublikowaniu ww. aktów prawnych.

Podmiot ubiegający się o pomoc finansową musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

Ww. informację podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15 września 2006 r.

powrót