top

Statut

V. Biuro IZBY


       § 41.

Bezpośrednie wykonywanie prac w zakresie działalności statutowej IZBY należy do Biura IZBY.

       § 42.

  1. Biurem IZBY kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym IZBY.
  2. Kierownikiem zakładu pracy wobec Dyrektora Biura IZBY jest Prezes.
  3. Dyrektor Biura IZBY jest kierownikiem zakładu wobec wszystkich etatowych pracowników IZBY.
  4. Kierownikiem zakładu pracy wobec kierowników wyodrębnionych jednostek gospodarczych jest Zarząd IZBY.

    § 43.

Dyrektor Biura IZBY uczestniczy w posiedzeniach Zarządu IZBY z głosem doradczym.