top

Archiwum

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz prowadzi starania o dofinansowanie inwestycji w zakładach wylęgu drobiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Dotychczas funkcjonujące unijne programy dofinansowania inwestycji w sektorze rolno-spożywczym nie uwzględniały możliwości wsparcia inwestycji w zakładach wylęgu drobiu. Resort rolnictwa nie ujął bowiem tej działalności w żadnym z Działań Sektorowego Programu Operacyjnego, a także nie zgodził się na umieszczenie jej w Działaniu 1.5. tego programu – „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”, uzasadniając, wbrew definicji przetwórstwa określonej w wyjaśnieniach do Polskiej Klasyfikacji Działalności, że produkcja piskląt nie jest przetwórstwem rolno-spożywczym.


Zdaniem urzędników tego resortu, działalność ta spełnia kryteria gospodarstwa rolnego i w związku z tym może podlegać jedynie wsparciu w ramach działania 1.1. – „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”. Ta błędna kwalifikacja spowodowała, że zakłady wylęgowe nie mogły skorzystać w latach 2004 – 2006, z pomocy finansowej SPO.


Nie pomogły w tej sprawie nawet argumenty o wysokim poziomie eksportu piskląt oraz, że Polska jest jedynym nowym krajem członkowskim, który zastosował w programach wsparcia tego rodzaju kryteria, pozbawiające to ważne ogniwo produkcji drobiarskiej szansy na dofinansowanie postępu technologicznego i poprawę konkurencyjności.


W związku z trwającymi w resorcie rolnictwa, pracami nad opracowaniem nowego programu na lata 2007 – 2013 – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wystąpiła do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o uwzględnienie zakładów wylęgu drobiu w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, wraz z propozycją umieszczenia ich w działaniu „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Działanie to stanowi odpowiednik działania 1.5. SPO.


Spodziewamy się, że resort rolnictwa uzna wreszcie, że zakłady wylęgu drobiu prowadzą przetwórstwo. Surowcem przetwarzanym przez zakłady wylęgowe są jaja wylęgowe, a nowym produktem są pisklęta.

Działania Izby w tej sprawie wspiera także Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
powrót