top

Archiwum

Nadmierne zapasy produktów rolnych – obowiązki podmiotów dotyczące składania informacji o stanie zapasów produktów rolnych


W przyszłym tygodniu rząd złoży pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) zaskarżający przepisy dotyczące rozszerzenia listy produktów rolnych objętych opłatami z tytułu nadmiernych zapasów.

Przy poprzednim rozszerzeniu UE (o Austrię, Finlandię i Szwecję) lista ta obejmowała tylko te towary rolne, co do których istniało podejrzenie o spekulacyjne gromadzenie przed akcesją zapasów z zamiarem wykorzystania różnic stawek celnych.

Tymczasem Agencja Rynku Rolnego, za pośrednictwem organizacji branżowych, przypomina podmiotom - właścicielom lub samoistnym posiadaczom zapasów produktów rolnych, określonych w załączniku do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych, że są oni zobowiązani do złożenia informacji o wielkości zapasów tych produktów, jeśli ich stan na 1 maja 2004 r. przewyższał wielkości określone w tej ustawie.

Informacje te winny być złożone w terminie do 31 lipca 2004 r. we właściwych Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego na formularzach, których wzór został określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1255).

Na stronie internetowej ARR: www. arr.gov.pl znajdują się teksty przepisów, informacje o zasadach realizacji tych przepisów oraz wzory formularzy do złożenia informacji.

Niżej wymienione branżowe produkty podlegają obowiązkowi składania informacji o stanie zapasów i opodatkowaniu z tytułu nadmiernych zapasów:

- zboża (pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza) – zapasy powyżej 1000 ton,

- mięso drobiu, zamrożone, oznaczone kodami CN: 0207 14 10 oraz 0207 14 70 – zapasy powyżej 100 ton,

- mięso, podroby, przetwory z mięsa drobiu, oznaczone kodami CN: 1602 32 11 – zapasy powyżej 100 ton.

Ministerstwo Rolnictwa, odpowiadając na negatywną opinię naszej organizacji o zamiarze objęcia ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. mięsa drobiu i przetworów, poinformowało naszą organizację, że produkty drobiarskie zostały objęte opłatami od nadmiernych zapasów na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 735/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r., zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2003 w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie do UE nowych krajów członkowskich.

Ponadto zostaliśmy poinformowani, że „Rząd RP – biorąc pod uwagę interes polskich podmiotów – zabiegał ustawicznie, aż do końca okresu przedakcesyjnego, o zmianę zapisów rozporządzenia 1972/2003 i skrócenie listy towarów objętych tym rozporządzeniem oraz o niewprowadzanie nowych produktów m.in. produktów drobiowych, wykorzystując dostępne środki prawnie środki. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że niezależnie od wykonania obowiązku implementacji przepisów o środkach przejściowych do polskiego prawa, Rząd RP podjął działania zmierzające do zbadania zgodności rozporządzenia 1972/2003 z prawem wspólnotowym. Badana jest również możliwość i podstawy prawne ewentualnego zaskarżenia ww. rozporządzeń Komisji Europejskiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.”

powrót