top

Aktualności

Unijny sektor mięsa drobiu w 2015 r. i prognozy ekspertów na 2016 r.


Dane Komisji Europejskiej ( DG AGRI )  z 17 marca 2016 r., wybrane z prezentacji : „Sytuacja na rynku drobiu i jaj w UE”,  opracowanej dla Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych. 

Unijny sektor mięsa drobiu :

W całej UE produkcja drobiu w 2015 r. wzrosła o 3,8 %. Największy procentowy wzrost produkcji miał miejsce w Polsce + 11,5 %. Podobny wskaźnik wzrostu odnotowały Węgry – 11,3%.  Na zmiany całkowitej wielkości unijnej produkcji istotny wpływ miały także kilkuprocentowe przyrosty produkcji w większości państw członkowskich, między innymi,  w Portugalii ( + 4,6 % ), Belgii (+ 4,5%) Włoszech ( +3,5 % ) , Wielkiej Brytanii ( + 2,8 % ), Holandii ( + 2,8 % ), Francji (+2,4 % )  Danii ( -5,7 % ), a także spadki produkcji w Niemczech ( -1% ) i w Danii ( -5,7 % ).

Miesięczne wstawienia brojlerów kurzych w UE w 2015 r.

Miesięczne wstawienia piskląt kurzych brojler w całej UE w 2015 r. kształtowały się w granicach od 530 do 580 mln szt. W porównaniu z 2014 r. ubiegłoroczne unijne wstawienia kurcząt były wyższe o ok. 2,3 %. Średnie miesięczne wstawienia w Polsce wyniosły 85,7 mln szt, co stanowiło ok. 15 % wstawień w całej UE.

 Prognoza unijnej produkcji mięsa poszczególnych gatunków drobiu w 2016 r.

Produkcja ogółem:  14 373 tys. ton

w tym :

-  brojlery kurze -  11 504 tys. ton ( 80 % udział w całej produkcji ), zmiana % 2016/2015, + 1,7 %

-  indyki – 1 977 tys. ton – ( 13,8 % udział w produkcji ), zmiana % 2016/2015,  + 0,6 %

-  kaczki – 497 tys. ton ( 3,5 % udział w produkcji ), zmiana % 2016/2015, - 1,1 %

Prognoza produkcji mięsa drobiu w 2016 r. w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Od 2014 r. Polska osiąga największą w UE dynamikę wzrostu produkcji mięsa drobiu  : 2015/2014, + 9,7 %, 2016/2015, + 4,7 % ( prognoza unijnych ekspertów ). Uzyskaliśmy pozycję lidera w UE w produkcji mięsa kurcząt, a tym samym także w produkcji mięsa drobiu ogółem.  

 Prognozowane przez UE  % zmiany wielkości produkcji mięsa drobiu w Polsce w 2016 r.:

w tym :

 brojlery 2016/2015 – wzrost o 11,2 % ( I miejsce w UE ) 

indyki  2016/2015 –  wzrost o 5,1 % ( III miejsce w UE )

kaczki  2016/2015 -  prognozowana produkcja – 39 tys. ton i  utrzymanie wielkości produkcji na takim samym poziomie jak w 2015 r.  ( IV miejsce w UE ).

Zmiany średnich cen tuszek brojlerów 65 % w UE , w Eur/100 kg

Cena w 9 tygodniu 2016 r. ( 1 tydzień marca ) – 176,67 Euro/100 kg

Zmiany średnich cen - tygodniowa : 0,0 %, miesięczna: - 0,8%  zmiana roczna: - 5,8 %

Porównanie aktualnych cen tuszek kurcząt ( 65 % ) w  9-tym tygodniu 2016 r. wyrażone w Euro/100 kg : UE – 176,67, USA – 153,72, Brazylia – 91,51.

Unijny import mięsa drobiu w 2015 r. 

Wielkość importu do UE – ogółem w 2015 r. – 872 274 tony

Najwięksi dostawcy do UE  :

Brazylia – 498 827 ton ( 57 % udział w całym imporcie )

Tajlandia – 274 495 ton ( 31,5 % udział w całym imporcie )

Ukraina – 42 384 tony ( 4,9 % udział ).

Najwięksi światowi importerzy mięsa drobiu : Chiny, Japonia, Unia Europejska

Unijny eksport mięsa drobiu w 2015 r.

Wielkość unijnego eksportu ogółem w 2015 r. – 1 490 835 ton

Najwięksi odbiorcy unijnego mięsa drobiu:

-  RPA – 213 388 ton, ( 14,3 % udział w całym eksporcie )

- Arabia Saudyjska 142 496 ton ( 9,6 % udział )

- Benin – 136 580 ton ( 9,2 % udział )

- Hong Kong  - 101 083 ton ( 6,8 % udział )

- Ukraina – 90 886 ton ( 6,1 % udział ).

Najwięksi światowi eksporterzy mięsa drobiu w 2015 r.: Brazylia, USA i UE.

powrót