top

Archiwum

Od 21 listopada 2006 r. producenci jaj wylęgowych, brojlerów kurzych i indyczych mogą składać do Centrali Agencji Rynku Rolnego wnioski o wypłatę rekompensat z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku


Poniżej informacja prasowa Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie

UWAGA HODOWCY I PRODUCENCI DROBIU I JAJ! Pomoc finansowa dla sektora drobiu i jaj z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku.

Od dnia 21 listopada 2006 r. do 5 grudnia 2006 r. hodowcy kur mięsnych, kur nieśnych, kaczek lub gęsi oraz właściciele brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych mogą składać wnioski o pomoc finansową do Centrali Agencji Rynku Rolnego.

W dniu 21 listopada 2006 r. zostały opublikowane Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 208 poz. 1541), która przewiduje taką pomoc oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku (Dz. U. nr 208 poz. 1543), określające wykaz niezbędnych dokumentów jakie podmioty są zobligowane przedłożyć celem uzyskania pomocy.

Wnioski o pomoc należy składać do Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie do dnia 5 grudnia 2006 r., na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję. Wnioski są udostępnione w siedzibie Agencji Rynku Rolnego oraz na stronach internetowych Agencji.

Zgodnie z ustawą pomoc finansowa przysługuje w ramach poniższych instrumentów:

1) zniszczenie jaj wylęgowych:

a) kur mięsnych objętych kodem CN 0407 00 19;

b) kaczych objętych kodem CN 0407 00 19;

c) gęsich objętych kodem CN 0407 00 11;

2) przetworzenie w celach spożywczych lub niespożywczych jaj wylęgowych:

a) kur mięsnych ze stad rodzicielskich;

b) kur mięsnych ze stad prarodzicielskich;

c) kur nieśnych

objętych kodem CN 0407 00 19;

3) ubój kur mięsnych objętych kodem CN 0105 92 00 i 0105 93 00, przed upływem 58 tygodnia ich życia;

4) nieprzetrzymywanie żadnych ptaków w pomieszczeniach inwentarskich przeznaczonych do utrzymywania brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych, przez okres dłuższy niż 3 tygodnie poprzedzający wprowadzenie do tych pomieszczeń ptaków.

Powyższe instrumenty wsparcia dotyczą strat poniesionych w okresie od października 2005 r. do kwietnia 2006 r. Jednakże w przypadku mechanizmu zniszczenie jaj wylęgowych gęsich objętych kodem CN 0407 00 11 poniesione straty dotyczą okresu od października 2005 r. do sierpnia 2006 r.

Podmiot ubiegający się o pomoc finansową musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

Wypłaty pomocy na rzecz beneficjentów zostaną dokonane przed dniem 31 marca 2007 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca szczególną uwagę na krótki termin składnia wniosków o udzielenie pomocy wraz z niezbędnymi dokumentami do Agencji Rynku Rolnego – do dnia 5 grudnia 2006 r.

powrót