top

Aktualności

Krajowa Izba nie zgadza się na likwidację odszkodowań z tytułu likwidacji stad kur nieśnych


Stanowczo sprzeciwiliśmy się,  przedstawionym przez Głównego Lekarza Weterynarii w dniu 19 kwietnia 2016 r., zamiarom likwidacji od 1 stycznia 2017 r.  przyznawania odszkodowań dla właścicieli stad kur nieśnych – produkcja jaj spożywczych :

„W przypadku stad kur niosek, powiatowy lekarz weterynarii będzie zobligowany do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej obróbki termicznej jaja z zakażonych stad, nie będzie natomiast wydawał decyzji administracyjnej o likwidacji zakażonego stada. W związku z czym, nie będzie możliwości wypłaty odszkodowań dla hodowców zakażonych stad niosek.” 

Sprzeciw Krajowej Izby został sformułowany w wyniku analizy unijnego prawa regulującego zasady zwalczania Salmonelli i tworzenia krajowych programów, w tym przepisów dotyczących współfinansowania przez Unię Europejską kosztów realizacji tych programów    w państwach członkowskich oraz analizy wyników monitoringu w stadach kur nieśnych w latach 2008 – 2015.

Uzasadnienie stanowiska Izby :

Wzrost odsetek zakażonych stad kur nieśnych w 2015 r. w stadach dorosłych kur do poziomu 2,84 %,  który ma być powodem likwidacji odszkodowań,  nie świadczy o znacznym pogorszeniu efektywności realizacji programów zwalczania Salmonelli.

Przedstawione przez Główny Inspektorat Weterynarii w dniu 28.04.2016 r.  dane dotyczące  liczby zakażeń w poszczególnych województwach, świadczą, że pogorszenie wyników nie dotyczy dużych ferm, objętych programami zwalczania Salmonelli w latach 2008 – 2015 r. 

Z analizy tych danych wynika, że procentowy wzrost zakażonych stad dotyczy stad o niskim pogłowiu kur. Średnia liczebność zakażonego stada w skali kraju wynosiła 15,8 tys. kur. 

Najwyższy wskaźnik procentowy zakażonych stad zarejestrowano w województwach o niskiej koncentracji produkcji : np. podkarpackie – 6,5 %; małopolskie – 5,5 %; opolskie – 6,7 %.  W województwie wielkopolskim, które ma najwyższą koncentrację produkcji jaj spożywczych, wskaźnik zakażeń Salmonellą wyniósł 1,56%.

W całym okresie obowiązywania programów zwalczania Salmonelli, począwszy od 2008 r. osiągaliśmy stały postęp w dążeniu do 2% celu wspólnotowego.

Jest to zasługa dużych ferm, stosujących wszystkie wymagania programów, w szczególności szczepienia profilaktyczne przeciwko Salmonelli i wszelkie wymagania bioasekuracji.

Wyniki monitoringu w poszczególnych latach były bowiem następujące : 2008 r. – 4,66 %: 2010 r. – 4,48 %; 2011 r. – 3,71 %; 2012 r. – 2,84 %; 2013 r. – 2,40 %, 2014 r. – 1,9%.

W tej sytuacji, wskaźnik 2,84 % w 2015 r. nie może stanowić podstaw do likwidacji odszkodowań dla właścicieli stad kur nieśnych w programie na lata 2017-2019.

Ponadto nie znajdujemy w unijnych przepisach, dotyczących zasad współfinansowania przez UE kosztów realizacji programów zwalczania,  żadnych ograniczeń, które w tym przypadku mogłyby stanowić podstawę do rezygnacji przez Polskę, na własne życzenie, z możliwości współfinansowania kosztów programu.

powrót