top

Aktualności

Wyniki handlu zagranicznego UE jajami i przetworami z jaj w I półroczu 2016'


 (dane w ekwiwalencie jaj, z wyłączeniem jaj wylęgowych)

Wzrost wywozu jaj i przetworów z jaj z UE do krajów trzecich

W I półroczu 2016 r. zarejestrowano 3% wzrost unijnego eksportu jaj i ich przetworów na rynki krajów trzecich do poziomu 118 485 ton, w porównaniu do I półrocza 2015 r.  W strukturze towarowej wywozu ogółem udział przetworów z jaj  wyniósł  51% (wolumen – 60 762 ton), a jaj spożywczych w skorupkach 49% (wolumen – 57 722 ton). W porównaniu do I półrocza 2015 r., zwiększył się w br. o 20% unijny wywóz jaj w skorupkach, natomiast obniżył o 9% przetworów z jaj.

Udział poszczególnych produktów spośród wyeksportowanych z UE przetworów z jaj w I półroczu br. wyniósł odpowiednio:

- albuminy – 41 576 ton (-22,9%, zmiana %  r/r);

- przetwory z całych jaj – 11 460 ton (+39%, zmiana % r/r);

- żółtka jaj – 7 726 ton (+62,9%, zmiana % r/r).

Nadal największymi rynkami zbytu pozostała Japonia i Szwajcaria. Jednak w I półroczu br. w porównaniu do ubiegłorocznego eksportu, zmniejszył się wywóz do tych krajów odpowiednio o 53% i 2%.  Szwajcaria zaimportowała z UE łącznie 20 690 ton jaj i ich przetworów, w tym 70% udział  stanowiły jaja spożywcze w skorupkach (14 547 ton). Do Japonii unijni eksporterzy wysłali łącznie 16 457 ton przetworów z jaj, w tym głównie  suszonej albuminy jaj - 14 652 ton. W okresie styczeń – czerwiec br.  Stany Zjednoczone kilkukrotnie zwiększyły przywóz z UE produktów sektora jaj z UE  do poziomu 13 259 ton.

Największym unijnym eksporterem w dalszym ciągu pozostaje Holandia, która w bieżącym roku wyeksportowała łącznie 39 627 ton jaj i ich przetworów, co stanowi ponad jedną trzecią wielkości wywozu ogółem  tych produktów z UE do krajów trzecich.  

Pozostali najwięksi eksporterzy w UE i wielkość wywozu z tych państw do krajów trzecich w okresie styczeń – czerwiec 2016 r.: Włochy – 21 557 ton, Hiszpania – 16 439 ton, Francja – 12 047 ton, Belgia – 8 094 ton, Niemcy – 7 066 ton, Portugalia – 3 920 ton, Polska – 3 794 ton.

Hiszpania eksportuje głównie jaja spożywcze w skorupkach – ich wywóz z tego kraju w I półroczu br. wyniósł 15 982 ton, co stanowi blisko jedną trzecią unijnego wywozu jaj  spożywczych w skorupkach do krajów trzecich. Natomiast Włochy i Francja wysłały do krajów trzecich przede wszystkim przetwory z jaj.

Polska jest obecnie ósmym pod względem wielkości wywozu eksporterem na rynku unijnym. Polski eksport do krajów trzecich w I półroczu 2016 r. wyniósł ogółem 3 794 ton jaj i przetworów z jaj, w tym jaj spożywczych w skorupkach 2 386 ton. Jest to wzrost o 55% w odniesieniu do wolumenu wywozu w I półroczu 2015 r.

Import produktów sektora jaj do UE z krajów trzecich

Według danych Komisji Europejskiej przywóz jaj i ich przetworów z krajów trzecich w omawianym okresie br. był niższy o 2% w odniesieniu do 2015 r.

Wyniósł łącznie 8 689 ton, w tym:

- jaja spożywcze w skorupkach – 1 224 ton  (+75,2%, zmiana % r/r);

- żółtka jaj – 1 317 ton (-40%, zmiana % r/r);

- przetwory z całych jaj  - 5 330 ton (-46%,  zmiana % r/r);

- albumina jaj – 819 ton (- 64%, zmiana % r/r).

Ukraina nadal dominuje wśród krajów trzecich , z których importuje się jaja i przetwory z jaj na rynek UE. Import z tego kraju pokrywa ponad 50% importowanych do UE produktów sektora jaj. W okresie I półrocza br. przywóz z Ukrainy ww. produktów wyniósł 4 456 ton.

Pozostałymi największymi eksporterami jaj i ich przetworów do UE od stycznia do czerwca br. były następujące kraje trzecie:

- Argentyna – 1 552 ton (+8%, zmiana % r/r);

- Stany Zjednoczone – 682 ton, w tym 343 tony stanowią jaja spożywcze w skorupkach, a pozostałą część przetwory z jaj, (-67% zmiana % r/r);

- Albania – 669 ton jaj spożywczych w skorupkach;

- Indie – 495 ton przetworów z jaj (-85% , zmiana % r/r).

 

Opracowanie: KIPDiP na podstawie danych Komisji Europejskiej

powrót