top

Archiwum

Refundacje wywozowe do eksportu towarów drobiarskich do krajów trzecich


Refundacja wywozowa jest dopłatą, która pokrywa, częściowo lub całkowicie, różnicę między wysokością cen produktów na rynkach światowych a ich wysokością na rynku wewnętrznym UE.

Refundacje wywozowe są mechanizmem Wspólnej Polityki Rolnej, którym administruje Agencja Rynku Rolnego. Wszelkie formalności dotyczące refundacji należy załatwiać w Centrali ARR:

ul. Nowy Świat 6/12

00 – 400 Warszawa

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

tel. /022/ 661 75 90

fax. 661 76 04

Procedury przez jakie musi przejść eksporter, aby uzyskać refundacje wywozowe:

-rejestracja w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR. W tym celu należy złożyć w Centrali ARR lub Oddziale Terenowym ARR wypełniony formularz rejestracyjny (formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego – www.arr.gov.pl),

-eksporter ubiegający się o refundację wywozową musi uzyskać pozwolenie na wywóz. Pozwolenia na wywóz drobiu i jaj wymagane są wyłącznie w ramach wywozu z refundacją powyżej ilości minimalnych, tj. do 4.000 szt. piskląt, bądź też 250kg mięsa drobiowego z grupy 0207 oraz w przypadku ilości minimalnych ustalonych przez Komisję Europejską dla wywozu z refundacją jaj i produktów z jaj.

Na rynku drobiu i jaj obowiązują trzy rodzaje pozwoleń :

-5 – dniowe, uprawniające do wywozu nie więcej niż 25 ton mięsa drobiowego,

-15 – dniowe, uprawniające do wywozu mięsa drobiowego (kawałki i podroby, zamrożone) do Wspólnoty Niepodległych Państw,

-„ex – post” bez obowiązku złożenia zabezpieczenia. Ten typ pozwoleń obowiązuje przy wywozie piskląt i jaj wylęgowych.

W przypadku wywozu mięsa drobiowego i jaj wraz z wnioskiem o pozwolenie należy złożyć w ARR zabezpieczenie, którego wartość stanowi iloczyn ilości produktu i obowiązującej stawki zabezpieczenia.

W przypadku wywozu jaj wylęgowych i piskląt z refundacją, należy starać się o pozwolenie typu „ex – post”. Jest to pozwolenie tzw. dwudniowe. Wniosek o wydanie tego pozwolenia należy złożyć nie później niż drugiego dnia roboczego następującego po dokonaniu zgłoszenia wywozowego.

Od 1 stycznia 2007 r. do wniosku o wydanie pozwolenia, należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (wysokość opłaty skarbowej – 82 zł).

-zgłaszając produkt do odprawy celnej, wraz z wymaganymi dokumentami celnymi i ważnym pozwoleniem na wywóz, należy przedstawić Służbom Celnym także wniosek o refundacje wywozową WPR 1 (formularz wniosku wraz z instrukcją wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej ARR) i kartę kontrolną T5 (druk karty dostępny na stronie internetowej www.mf.gov.pl/sluzba_celna - podstrona „formularze”).

We wniosku o refundację WPR 1 zamieszcza się informacje o formie znaku jakości zdrowotnej (zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 853/2004).

Służby Celne po dokonaniu kontroli wywożonego towaru, potwierdzają jego zgodność z towarem zadeklarowanym przez eksportera i następnie przekazują do Agencji Rynku Rolnego potwierdzenie wywozu we wniosku WPR 1 i w egzemplarzu kontrolnym T5.

Adres strony internetowej Agencji Rynku Rolnego:

www.arr.gov.pl

Wypłata refundacji.

Refundacja jest wypłacana po dostarczeniu do ARR wszystkich niezbędnych dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku niedotrzymania terminu kwota refundacji jest redukowana.

Refundacja jest wypłacana po dostarczeniu następujących dokumentów:

-wniosku o wypłatę refundacji WPR 1,

-pozwolenia na wywóz z adnotacjami służb celnych (poświadczającymi stopień wykorzystania),

-kartą kontrolną T5.

Eksporter zobowiązany jest udowodnić, że towar został wywieziony z obszaru celnego UE w ciągu 60 dni od daty dokonania zgłoszenia wywozowego.

Aktualne refundacje wywozowe:

-pisklęta kurze (kod 0105 11) – 0,5 euro/100szt.

-pisklęta indycze i gęsie (kod 0105 12 oraz kod 0105 19 20) – 1,0 euro/100szt.

Ww. kwoty refundacji obowiązują dla wszystkich kierunków wywozu, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych.

-mięso drobiowe nacięte na kawałki i mrożone (kod 0207 12) – 41 euro/100kg.

Dla mięsa drobiowego refundacje obowiązują dla następujących kierunków wywozu: Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan oraz Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak, Iran.

-jaja wylęgowe gęsie (kod 0407 00 11 9000) – 0,85 euro/100szt.

-jaja wylęgowe kurze (kod 0407 00 19 9000) – 0,4 euro/100szt.

Wszystkie wymienione wyżej stawki refundacji wywozowych obowiązują dla wszystkich kierunków wywozu z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych

-jaja kurze – spożywcze (kod 0407 00 30 9000) – 20 euro/100kg.

Dla jaj spożywczych refundacje obowiązują obecnie dla następujących kierunków wywozu: Korea Południowa, Japonia, Malezja, Tajwan, Filipiny

-przetwory z jaj.

Obecnie obowiązują następujące kwoty refundacji dla następujących kodów CN:

- 0408 11 80 9100 – 40 euro/100kg

- 0408 19 81 9100 – 20 euro/100kg

- 0408 19 89 9100 – 20 euro/100kg

- 0408 91 80 9100 – 73 euro/100kg

- 0408 99 80 9100 – 18 euro/100kg

Refundacje wywozowe dla wymienionych przetworów z jaj obowiązują dla wszystkich kierunków wywozu z wyjątkiem Szwajcarii.

powrót