top

Aktualności

Konkluzje BAT od 2017 r. - zaostrzenie wymagań ochrony środowiska dla ferm drobiu


W I kwartale 2017 r., najprawdopodobniej w marcu, opublikowane zostaną w Dzienniku Urzędowym UE Konkluzje BAT dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń (IRPP). Publikacja tego dokumentu jest szczególnie ważna, ze względu na zaostrzenie wymagań z zakresu ochrony środowiska dla ferm drobiu  posiadających pozwolenia zintegrowane.

Konkluzje BAT (Best Available Techniques) są dokumentami publikowanymi w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej i będą wiążące dla właścicieli ferm we wszystkich państwach członkowskich UE. Zawierają one najistotniejsze elementy Dokumentów Referencyjnych BREF (BAT - Najlepszych Dostępnych Technik), które do tej pory stanowiły podstawę do sporządzania wniosków o pozwolenie zintegrowane, ale nie miały rangi aktów prawnych.

Od momentu publikacji Konkluzji BAT rozpocznie się proces weryfikacji obowiązujących pozwoleń zintegrowanych  dla instalacji do intensywnego chowu lub hodowli drobiu. Łączny czas na dostosowanie instalacji do wymagań określonych w Konkluzjach BAT wynosi 4 lata.

Konkluzje BAT będą stanowić podstawę do określania warunków pozwoleń zintegrowanych dotyczących dopuszczalnych wielkości emisji (azot, fosfor, amoniak) oraz zakresu i sposobu monitorowania  tych emisji. W szczególności powinna być zapewniona zgodność z konkluzjami BAT w zakresie: granicznych wielkości emisji amoniaku oraz monitoringu emisji. Konkluzje BAT wprowadzają obowiązek monitoringu:  całkowicie wydalonego azotu i fosforu z obornika; emisji amoniaku do powietrza; emisji pyłu do powietrza; emisji odorów.

W ostatecznej wersji Konkluzji BAT zmieniono podejście na poziomie europejskim do uregulowania prawnej kwestii emisji odorów z ferm drobiu. Zrezygnowano z ustalania granicznych wielkości emisyjnych i wskazano wyłącznie techniki ograniczania tych uciążliwości. Obowiązek okresowego monitorowania odorów będzie konieczny w przypadku instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie „wrażliwych receptorów” – budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, placówki opiekuńcze. Konkluzje BAT zobowiązują również prowadzącego instalację/gospodarstwo do stworzenia, wdrożenia i regularnego przeglądu planu zarządzania zapachem (redukcji odorów). Plan ten będzie uwzględniał techniki ograniczania odorów.

 

powrót