top

Aktualności

Zmiana procedury oceny dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego


Zakończył się pierwszy etap współpracy Inspekcji Weterynaryjnej z przedstawicielami branżowych organizacji, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zmiany procedury „Kontrola dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego.” Za szczególnie istotne uznano usystematyzowanie procedur w zakresie oceniania kondycji łap, które powinny w sposób rzetelny, a przede wszystkim obiektywny i jednoznaczny określać sposoby dobrostanu zwierząt na fermach.

Główny Lekarz Weterynarii przychylił się do propozycji zgłoszonych przez przedstawicieli organizacji branżowych reprezentujących producentów kurcząt rzeźnych. Uwzględnione zostało stanowisko przedstawicieli Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w zakresie zmian metodyki badania łapek oraz postępowania powiatowego lekarza weterynarii w przypadku, gdy jedno stado podlegało ocenie w więcej niż jednej rzeźni.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do aktualnej procedury:

  1. Ocena łapek ma być prowadzona po ich umyciu i zdjęciu naskórka;
  2. Wprowadzono uszczegółowienie sposobu oceny i opisu zmian zapalnych na skórze podeszwy poprzez określenie wielkości zmiany w cm;
  3. Skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej nie będzie obejmował wskaźników śmiertelności dziennej z pierwszego tygodnia po wstawieniu piskląt;
  4. Nowe wytyczne dla powiatowego lekarza weterynarii w postępowaniu w przypadku, gdy jedno stado podlegało ocenie w więcej niż jednej rzeźni - Krajowa Izba uznała, że nie należy odnosić się tylko do badania, które wskazuje na najniższy poziom dobrostanu, ale konieczne jest uśrednienie wyników pochodzących z ocen dokonanych dla wszystkich partii z tego samego stada  i na tej podstawie dokonać właściwej oceny dobrostanu w gospodarstwie.

Główny Lekarz Weterynarii przekazał do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii pisemną prośbę o wykonywanie i przekazywanie do Głównego Inspektoratu Weterynarii przez powiatowych lekarzy weterynarii przykładowych zdjęć zmian na skórze łap wraz z informacją o wynikach oceny dokonanej przez urzędowego lekarza w rzeźni.  Informacje te będą wykorzystywane w ramach przeprowadzanych szkoleń, aby zapewnić jednolity sposób oceny zmian na skórze podeszwy u brojlerów przez urzędowych lekarzy weterynarii.

Procedura w aktualnej zmienionej wersji będzie stosowana  w praktyce przez urzędowych i powiatowych lekarzy weterynarii. Główny Lekarz Weterynarii zapowiedział, że po kilkumiesięcznym funkcjonowaniu procedury zmienionej według powyższych zasad zostanie ona ponownie oceniona i ewentualnie poddana dalszym zmianom.

 

powrót