top

Archiwum

Urzędnicy i działacze jak zwykle górą


Na posiedzeniu Prezydium Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25.04.2007 r., jej przewodniczący, poseł Krzysztof Jurgiel ogłosił, że wniesione przez KIPDiP propozycje dotyczące skreślenia z Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskichzapisów dotyczących nadzoru hodowlanego nad drobiem zostały odrzucone na skutek odmiennego stanowiska Rządu oraz Forum Drobiarskiego, które miało miejsce w Olsztynie.

Poniżej porzedstawiamy stanowisko Zarządu KIPDiP zawarte w piśmie do Prezydium i członków sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. Nadal podtrzymujemy stanowisko, że objęcie ustawą nadzoru hodowlanego nad drobiem, pszczołami i zwierzętami futerkowymi, nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w zootechnicznym prawodawstwie Unii Europejskiej.
  2. Formułowane przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz beneficjenta ustawy – Krajowej Rady Drobiarstwa –Izby Gospodarczej (w zakresie dotyczącym drobiu) argumenty za objęciem nadzorem hodowlanym drobiu, pszczółi zwierząt futerkowych, potwierdzają jedynie tezę, że zapisy dotyczące tych gatunków zwierząt proponowane w projekcie ustawy, mają służyć tylko urzędnikom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt oraz pracownikom KRD-IG, a nie producentom drobiu.
  3. Skreślenie z ustawy zapisów dotyczących nadzoru hodowlanego nad drobiem, pszczołami i zwierzętami futerkowymi, pozwoli zmniejszyć wydatki z budżetu państwa na ten cel o 4,18 mln zł oraz uwolni właścicieli ferm reprodukcyjnych drobiu od opłat wymuszonych tymi przepisami. Opłaty te mają charakter nieuprawnionego opodatkowania tych podmiotów na rzecz KRD-IG.
  4. Nadal podtrzymujemy nasze wnioski o konieczne zmiany w rządowym projekcie ustawy, sformułowane w wystąpieniu do Prezydium i Członków Komisji Rolnictwai Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2007 r. znak ID/65/2007 oraz w piśmie z dnia6 kwietnia 2007 r. znak ID/72/2007, skierowanym do Pana Posła Mieczysława Aszkiełowicza – Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia tego projektu.
  5. Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się do Prezydium i do wszystkich Członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP o wnikliwe przeanalizowanie naszych uwag do projektu ustawy, pod kątem rzeczywistych korzyści polskich rolników, zajmujących się produkcją drobiarską, a nie działaczy i urzędników.


Ponadto oczekujemy, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuro Legislacyjne Sejmu RP przeanalizują projekt ustawy także pod względem zgodności przepisów, zawartych w jej art. 7 i art. 37, z Konstytucją RP, mając na uwadze konstytucyjne regulacje zawarte w:

-Art. 2 określającym zasady demokratycznego państwa, które polegają na urzeczywistnieniusprawiedliwości społecznej,

-Art. 22 i art. 32, które określają, że ograniczenie wolności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny oraz, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu gospodarczym z jakiejkowiek przyczyny.

Pozwalamy sobie zwrócić uwagę w szczególności na projektowany zapis Art. 7 ust. 1 pkt. 1), z którego wynika, że „ocena wartości użytkowej jest prowadzona na wniosek albo za zgodą właściciela lub posiadacza zwierząt gospodarskich poddawanych tej ocenie ”.

Zapis ten jednoznacznie wskazuje na fakultatywność w zakresie przeprowadzania tej oceny.

Jednak art. 37, w powiązaniu z niezgodnymi z unijnym prawem wymaganiami dotyczącymi drobiu, określonymi w rozdziale 3 ustawy: „Księgi i rejestry zwierząt hodowlanych” orazz przepisami karnymi określonymi w art. 46 ust. 1 pkt. 8) i pkt. 9), stanowi zaprzeczenie zapisu w art. 7 ust. 1 pkt. 1) wskazującego na swobodę zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących poddania zwierząt ocenie wartości użytkowej.

Takie przepisy, stanowiłyby nieprawidłowe prawo, które dopuszcza do zawierania umów pod przymusem administracyjnym.


Tak więc dzięki stanowisku drobiarzy zebranych na Forum Drobiarskim w Olsztynie w dniu 16.04.2007, fermy zarodowe i reprodukcyjne wszystkich gatunków drobiu, zostały objęte dodatkowymi opłatami pobieranymi przez Krajową Radę Drobiarstwa - Izbę Gospodarczą, za prowadzenie fikcyjnej i nikomu niepotrzebnejoceny użytkowości stad. Oczywiście wysokość oceny arbitralnie określi prowadzący ocenę, czyli KRD-IG.

 

powrót