top

Aktualności

Nowe zasady znakowania żywności


Już od najbliższego wtorku (13.12.2016 r.) obowiązkowe stanie się znakowanie żywności informacją o wartości odżywczej. Po części, nowe przepisy będą obowiązkowe także w oznakowaniu opakowań do jaj.

Obowiązek znakowania środków spożywczych informacją o wartości odżywczej od 13 grudnia 2016 r., wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Z obowiązku umieszczania tych informacji na opakowaniu zwolnione są jednak jaja spożywcze w skorupkach, jako produkty nieprzetworzone, jednoskładnikowe, zgodnie z przepisami w Załączniku V do tego rozporządzenia. Zatem, możliwe jest stosowanie informacji o wartości odżywczej na zasadach dobrowolności.

Jednak zasada  ta nie obowiązuje w przypadku, kiedy stosuje się dobrowolne oznakowanie wartością % RWS (Referencyjna Wartość Spożycia) oraz dobrowolne oświadczenie żywieniowe czy zdrowotne na opakowaniach jaj.  Wówczas obowiązkowe staje się również znakowanie wartością odżywczą, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IV Sekcji 3 Rozporządzenia nr 1169/2011.

W art. 9 ww. rozporządzenia zawarto wykaz danych szczegółowych, które powinny zostać umieszczona na opakowaniu środków spożywczych, między innymi,   informacji o wartości odżywczej (art. 9 ust. 1 lit. I). Jednak art. 16 ust. 3 tego dokumentu stanowi, że „bez uszczerbku dla innych przepisów unijnych wymagających obowiązkowej informacji o wartości odżywczej, w odniesieniu do środków spożywczych wymienionych w załączniku V nie jest obowiązkowe podawanie informacji, o której  mowa w art. 9 ust. 1 lit. l.” 

Załącznik V wymienia między innymi „produkty  nieprzetworzone,  które  zawierają pojedynczy składnik lub pojedynczą kategorię składników”.  Z tego właśnie zwolnienia korzystają jaja spożywcze. W związku z tym, oznakowanie opakowań jaj informacją o wartości odżywczej stosuje się na zasadach dobrowolności, za wyjątkiem przytoczonych wyżej przypadków.

 

 

powrót