top

Archiwum

DOPŁATY DO EKSPORTU PRODUKTÓW DROBIARSKICH - REFUNDACJE WYWOZOWE


Od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej krajowi eksporterzy produktów drobiarskich mogą uzyskiwać, za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego, refundacje wywozowe.

Refundacja wywozowa jest formą dopłaty, która pokrywa różnicę między wysokością cen produktów na rynkach światowych i na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Lista produktów objętych refundacjami i wysokość stawek refundacji dla poszczególnych towarów ustalana jest przez Komisję Europejską.

Aktualnie obowiązujące refundacje dla piskląt i mięsa drobiu określa najnowsze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2004, a dla jaj spożywczych i wylęgowych oraz niektórych przetworów jajowych – rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2004.

Agencja Rynku Rolnego na swojej stronie internetowej publikuje tabele, zawierające kody CN produktów objętych refundacjami, stawki dopłat oraz kraje trzecie do których można eksportować z dopłatami.

Na przykład w eksporcie piskląt kurzych do wszystkich krajów trzecich, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, można uzyskać dopłatę w wys. 0,8 EUR/100 szt, a w eksporcie mięsa drobiu do Wspólnoty Niepodległych Państw stawka refundacji wynosi 50 EUR/100 kg.

Podmiot, który zamierza uczestniczyć w mechanizmie refundacji wywozowych, powinien po pierwsze zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR, składając w Centrali ARR lub w Oddziale Terenowym formularz rejestracyjny. Formularz można pobrać ze strony internetowej ARR.

Ubieganie się o refundację zobowiązuje przedsiębiorcę do uzyskania w ARR pozwolenia na wywóz.

Zgłaszając towar do odprawy celnej, należy także przedstawić Służbom Celnym wniosek o refundację wywozową WPR1 i kartę kontrolną T5 (dokument ten potwierdza opuszczenie przez towar obszaru celnego UE).

Służby Celne dokonują kontroli wywożonego towaru (potwierdzają jego zgodność z towarem zadeklarowanym przez przedsiębiorcę) i przekazują do ARR potwierdzenie wywozu we wniosku o refundację wywozową i w karcie kontrolnej T5.

Szczegółowe procedury dotyczące składania dokumentów uprawniających do refundacji wywozowych zamieszczone są na stronie internetowej ARR, podstrona Handel Zagraniczny.

Tam również znajdują się wszystkie potrzebne formularze, z wyjątkiem formularza T5, który można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – podstrona Służby Celne.

Refundacja jest wypłacana przez ARR wyłącznie do ilości towaru objętego pozwoleniem na wywóz. Warunkiem uzyskania dopłat jest przestrzeganie terminów, określonych w procedurach dotyczących udokumentowania wywozu towarów.

powrót