top

Archiwum

Resort rolnictwa tworzy kolejne, pozaprawne, instrumenty ograniczania wielkotowarowej produkcji drobiarskiej


Do skutecznej realizacji tego celu nie wystarcza już obowiązujące prawo z zakresu ochrony środowiska, ochrony zwierząt, bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał więc, swoim Zarządzeniem, organ pomocniczy - Zespół ds. oceny oddziaływania chowu zwierząt na środowisko, zdrowie zwierząt i dobrostan zwierząt.


Przewodniczący tego Zespołu – Władysław Serafin – szef Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oficjalnie potwierdził, że instrumenty zawarte w regulacjach prawnych i kontrole państwowego nadzoru nad produkcją zwierzęcą, nie są wystarczające do zapewnienia ochrony interesów rolników. Zespół będzie prowadził politykę zwiększania konkurencyjności drobnych hodowców z dużymi fermami.


W składzie Zespołu nie ma przedstawicieli państwowych instytucji sprawujących nadzór nad przestrzeganiem prawa w ww. zakresie ani ekspertów z państwowych instytutów badawczych. Pewne jest, że Zespół będzie wspierał restrykcyjną politykę wobec dużych producentów, nie licząc się z obowiązującym prawem krajowym i unijnym, a opinie i wnioski formułowane przez tego rodzaju organ pomocniczy będą wydawane bez uwzględnienia właściwej wiedzy naukowej i technologicznej oraz z pominięciem argumentów ekonomicznych.


Brak przedstawicieli organizacji drobiarskich w składzie Zespołu, musi budzić obawy, że jego działalność doradcza naruszać będzie interesy gospodarcze sektora drobiarskiego.


Nie jest możliwe, aby Zespół był zdolny do wykonywania następujących zadań, określonych w § 3 pkt. 1) Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „Analiza technologii chowu zwierząt, w tym technologii tuczu trzody chlewnej oraz jej oddziaływania na zdrowie i życie ludzi, bezpieczeństwo żywności pochodzącej z ferm wielkoprzemysłowych oraz jej oddziaływania na zdrowie i życie ludzi, bezpieczeństwo żywności pochodzącej z ferm wielkoprzemysłowych, środowisko, zdrowie i dobrostan zwierząt, oraz formułowanie ocen i opinii w tym zakresie.”.

Powołanie do Zespołu radykalnych przeciwników wielkotowarowej produkcji zwierzęcej, wyraźnie wskazują, że podstawowym zadaniem tego organu jest kreowanie polityki rolnej przeciwko działalności wielkotowarowej produkcji zwierzęcej.
powrót