top

Archiwum

Szczegółowe reguły znakowania środków spożywczych, w tym jaj spożywczych w nowych rozporządzeniach ministrów rolnictwa i zdrowia


W Dzienniku Ustaw Nr 137 z dnia 31 lipca 2007 r. opublikowane zostały dwa rozporządzenia określające zasady i zakres znakowania środków spożywczych.


Rozporządzenia te zawierają ogólne reguły znakowania, mające zastosowanie do wszystkich środków spożywczych, w tym również do jaj spożywczych.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizując delegację określoną w art. 15 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz w art. 50 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustanowił nowe rozporządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137 poz. 966).


„Rozporządzenie to reguluje szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych i środków spożywczych bez opakowań przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego lub do zakładów żywienia zbiorowego oraz sposób znakowania tych środków spożywczych.”


Rozporządzenie wydane przez ministra rolnictwa nie obejmuje kwestii dotyczących znakowania wartością odżywczą.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137 poz. 966) z dniem 1 sierpnia 2007 r. uchyliło rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 z późn. zm.).


Ustalenie wymagań dotyczących znakowania żywności wartością odżywczą należy do kompetencji resortu zdrowia i na tej podstawie wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137 poz. 967).


Obydwa rozporządzenia obowiązują od dnia 1 sierpnia 2007 r.


Przepisy dotyczące znakowania jaj spożywczych, zawarte w nowych unijnych rozporządzeniach dotyczących jakości handlowej jaj: Nr 1028/2006 oraz Nr 557/2007, które obowiązują od 1 lipca 2007 r., nie określają wszystkich wymagań dotyczących oznakowania opakowań do jaj.


Producenci i dystrybutorzy jaj, projektując i zamawiając opakowania do jaj, zobowiązani są uwzględnić nie tylko szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania tych opakowań, określone w art. 12 rozporządzenia Nr 557/2007, ale również przepisy ogólne dotyczące znakowania środków spożywczych, które zawarte są w krajowych rozporządzeniach z dnia 10 lipca 2007 r. oraz z dnia 25 lipca 2007 r.


Wymagania ogólne odnoszące się do jaj zostały wdrożone na podstawie Dyrektywy Nr 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych.


Rozporządzenie Nr 557/2007 powołuje się na ogólne zasady określone w tej dyrektywie w pkt. 15 preambuły: „Dyrektywa 2000/13/WE określa zasady o charakterze ogólnym mające zastosowanie do wszystkich środków spożywczych wprowadzanych do obrotu. Należy jednak wprowadzić pewne szczegółowe wymogi w zakresie znakowania opakowań.”


Zdanie to podkreśla, nadrzędność przepisów ogólnych dotyczących znakowania środków spożywczych nad przepisami szczegółowymi dotyczącymi znakowania jaj, a także wskazuje że szczegółowe wymagania muszą być spójne z tymi ogólnymi regułami.


Rozporządzenie ministra rolnictwa z dnia 10 lipca 2007 r. reguluje, między innymi, następujące kwestie, odnoszące się do oznaczania opakowań do jaj, które nie zostały określone w rozporządzeniu Nr 557/2007:
–Sposób oznaczania daty minimalnej trwałości i miejsce umieszczania tych oznaczeń na opakowaniu (w § 11),
–Miejsce umieszczania informacji o warunkach przechowywania (w § 15),
–Zakres danych identyfikujących podmiot gospodarczy, który zapakował jaja (w § 2 ust. 5).

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą.


Rozporządzenie to wdraża przepisy Dyrektywy Rady Nr 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych.

Wcześniej wymagania tej dyrektywy zawarte były w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.


Wydanie tych przepisów w formie rozporządzenia ministra zdrowia wynika z delegacji zawartej w art. 51 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225).


Znakowanie żywności wartością odżywczą oznacza wszelkie informacje umieszczane w oznakowaniu środka spożywczego dotyczące wartości odżywczej określonej w art. 3 ust. 3 pkt. 50) ustawy.


Definicja wartości odżywczej – szczególne wartości środka spożywczego ze względu na:
a) energię (wartość kaloryczną) niezależnie od tego czy środek spożywczy jej dostarcza i w jakiej ilości lub
b) składniki odżywcze, niezależnie od tego czy środek spożywczy je zawiera czy nie.

Znakowanie żywności wartością odżywczą jest dobrowolne.

Wymagania dotyczące obowiązku znakowania wartością odżywczą dotyczą przypadków wymienionych w art. 49 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia:
„Informacje dotyczące wartości odżywczej są podawane w oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a w odniesieniu do środków spożywczych powszechnie spożywanych, jeżeli w oznakowaniu, prezentacji albo reklamie tego środka jest podawane oświadczenie żywieniowe.”


Definicja oświadczenia żywieniowego, określona w art. 3 ust. 3 pkt. 21 ww. ustawy:
„Oświadczenie żywieniowe – każda informacja, w tym reklama, która stwierdza lub sugeruje, że środek spożywczy posiada szczególną wartość odżywczą ze względu na:
a) energię, którą dostarcza (w zmniejszonej lub zwiększonej ilości) albo nie dostarcza;
b) wartości odżywcze, które zawiera (w zmniejszonej lub zwiększonej ilości) albo nie zawiera.”


Oznakowanie wartością odżywczą musi spełniać szczegółowe reguły określone w omawianym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r.

 

Wymienione wyżej przepisy jakości handlowej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności stanowić będą podstawę do opracowania przez Krajową Izbę w najbliższym czasie instrukcji dotyczącej znakowania opakowań do jaj wraz z odpowiednim komentarzem wynikającym z obowiązującego prawa.
powrót