top

Aktualności

Grypa ptaków - wszystko co musisz wiedzieć


Obowiązujące przepisy prawne w sprawie zwalczania grypy ptaków

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266, 470, z 2016 r. poz. 1605)  Link
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752) Link
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1751) Link
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.Link
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017–2019. Link
  • Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt - projekt skierowany został do konsultacji społecznych. Link

 

Odszkodowania i rekompensaty

Gospodarstwa, w których potwierdzono grypę ptaków i w których niezbędna jest likwidacja stada, mogą ubiegać się o odszkodowania i zwrot faktycznie poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem nakazów zawartych w decyzji powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Natomiast dla dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, położonych na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (obszar zapowietrzony i obszar zagrożony) i ponoszącym z tego tytułu straty, przewiduje się przyznanie pomocy finansowej w formie rekompensat, niezależnych od wypłat odszkodowań związanych z likwidacją stad.

Program pomocowy uruchomiony został na podstawie ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 166) Link

Ważne: W celu uzyskania rekompensaty należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji RiMR w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2017 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Formularz wniosku o pomoc dostępny TUTAJ

 

Decyzje KE, raporty PIWet w Puławach, pozostałe informacje

 - Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich Link

Traci moc decyzja wykonawcza (UE) 2016/2122. Nowa decyzja zawiera zaktualizowany podział na obszary objęte ograniczeniami w krajach UE (zapowietrzony i zagrożony) dotkniętych grypą ptaków oraz określa czas trwania ograniczeń mających na wyznaczonych regionach zastosowanie (szczegółowy wykaz w załączniku do decyzji).

-  Raport PIWet – PIB z dnia 16 lutego 2017 r.: Raport z aktualne sytuacji j związanej z występowaniem w Polsce i innych krajach Europy wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

- Prezentacja PIWet – PIB Puławy znd. 7.02.2017 r. Analiza przyczyn występowanie grypy ptaków w Polsce i państwach UE

Infografika zawierająca  informacje o wystąpieniu ognisk ptasiej grypy u drobiu do dnia 9.02.2017 r.

- APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii (2016.12.28)

 

Załączone pliki:

  1. Szczegółowe informacje KIPDiP o rodzajach wsparcia finansowego dla sektora drobiarskiego
powrót