top

Archiwum

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RUSZY NAJWCZEŚNIEJ W II POŁOWIE SIERPNIA


Prawdopodobnie w drugiej połowie sierpnia będzie można składać pierwsze wnioski o przyznanie dotacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO). Dokładna data nie jest jeszcze znana, ponieważ nie wszystkie dokumenty związane z SPO uzyskały akceptację Komisji Europejskiej.

Wzór wniosku znajdujący się na stronie Ministerstwa Rolnictwa nie jest zatwierdzony. Wzór ten musi być ustanowiony w formie rozporządzenia Ministra Rolnictwa.

Podobna sytuacja dotyczy wzoru biznesplanu.

Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich będzie finansowany ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), środków budżetu państwa i samorządów oraz środków prywatnych i realizowany będzie w latach 2004 – 2006, przy założeniu że realizacja płatności odbywać się będzie do końca 2008 r. W latach tych na program ten zarezerwowano około 1,2 mld EUR z budżetu UE oraz około 0,6 mld z budżetu Polski.

W ramach SPO realizowane będą następujące cele:

  • Poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego,

  • Wsparcie dla przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej,

  • Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Powyższe cele realizowane będą w ramach trzech priorytetów:

  • Priorytet 1 – Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-spożywczym,

  • Priorytet 2 – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,

  • Priorytet 3 – Pomoc techniczna dla Programu Operacyjnego.

Priorytet I obejmuje między innymi Działanie 1.5 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych” w ramach którego wspierane będą inwestycje w sektorach : produkcja mięsa drobiowego, produkcja pasz dla zwierząt, przetwórstwo zbóż, przetwórstwo jaj spożywczych oraz zakłady pakowania jaj spożywczych, dostosowujące te branże do warunków funkcjonowania na wspólnym rynku.

Wspierane inwestycje mają poprawić dochodowość i konkurencyjność podmiotów, dostosować skalę i jakość produkcji do potrzeb rynku, poprawić bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt, ochronę środowiska oraz warunki sanitarno – higieniczne i weterynaryjne produkcji a także ułatwić wprowadzenie nowych technologii produkcji.

Podmioty, które starać się będą o dofinansowanie w ramach SPO muszą spełniać minimalne standardy higieniczno – sanitarne, weterynaryjne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Wyjątkiem są zakłady objęte okresami przejściowymi, jednak muszą one zagwarantować spełnienie tych standardów po zakończeniu przedsięwzięcia.

Poziom pomocy udzielonej beneficjentowi w Działaniu 1.5 wyniesie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 20mln PLN na jeden podmiot).

Wielkość pomocy finansowej na realizację jednego projektu, nie może być niższa niż 100 tys. PLN.

Koszty kwalifikowane obejmują: budowę lub modernizację budynków produkcyjnych i magazynowych, zakup maszyn do magazynowania, przetwarzania artykułów rolnych, zakup środków transportu do poprawienia gospodarki magazynowej w zakładzie, zakup środków transportu zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt.

Do kosztów doliczyć można także koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu.

Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a instytucją wdrażającą – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji wraz z wymaganymi dokumentami (między innymi z biznesplanem) należy złożyć w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku pozytywnej oceny, projekt jest przekazywany do rekomendacji do Krajowego Komitetu Sterującego i w przypadku uzyskania rekomendacji następuje podpisanie umowy o dofinansowanie między ARiMR a wnioskodawcą.

Ministerstwo Rolnictwa nie opracowało kryteriów oceny wniosków – o wyborze projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat dofinansowania można odnaleźć w dokumentach źródłowych:

  • Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich,

  • Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa – www.minrol.gov.pl, na podstronie „Fundusze strukturalne”.

Termin rozpoczęcia składania wniosków uzależniony jest od zaakceptowania tych dwóch dokumentów przez Komisję Europejską.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pierwszy dokument uzyskał akceptację KE, natomiast drugi (uzupełnienie do SPO) jeszcze nie. W piątek 30 lipca ma odbyć się posiedzenie Komitetu Monitorującego w tej sprawie. Jeśli KE zatwierdzi drugi dokument, pierwsze wnioski będzie można składać w drugiej połowie sierpnia 2004 r.

Jednocześnie informujemy, że fermy kur nieśnych, które znajdują się w wykazie zakładów posiadających niedostosowane klatki, podlegających okresom przejściowym do 31 grudnia 2009 r., mogą ubiegać się o pomoc w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 6, Schemat 3 „Dostosowanie ferm kur niosek”.

Inwestycje w fermach kurzych, które posiadają niedostosowane klatki, a które nie uzyskały okresu przejściowego, kwalifikowane są do wsparcia w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” w Dziale 1.1 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Dalsze informacje pojawią się na naszej stronie internetowej po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Rolnictwa po zatwierdzeniu programów.

powrót