top

Aktualności

KE opublikowała Konkluzje BAT dla intensywnego chowu drobiu i świń – termin analiz pozwoleń zintegrowanych mija 20 sierpnia 2017 r.


Właściciele ferm drobiu do dnia 20 sierpnia 2017 r. będą musieli poddać analizie posiadane pozwolenia zintegrowane, w celu wykazania czy istnieje konieczność dostosowania jego warunków do nowych wymagań ochrony środowiska w zakresie prowadzenia intensywnego chowu drobiu, tzw. Konkluzji BAT. Za przeprowadzenie analizy odpowiedzialny jest organ właściwy do wydania pozowolenia zintegrowanego.  Nowe wymagania Konkluzji BAT odnoszą się do instalacji/ferm objętych pozwoleniami zintegrowanymi - powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu. 

Procedura dostosowania do nowych wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu wynika  z opublikowania w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302  z dnia 15 lutego  2017 r.  ustanawiającej  konkluzje  dotyczące  najlepszych  dostępnych  technik  (BAT)  w  odniesieniu  do  intensywnego  chowu  drobiu  lub  świń  zgodnie z  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 2010/75/UE.

Publikacja Konkluzji BAT rozpoczyna proces weryfikacji obowiązujących pozwoleń zintegrowanych. Zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska czas na analizę pozwoleń zintegrowanych przez właściwy organ upływa 20 sierpnia 2017 r., a ostateczny termin na dostosowanie instalacji do wymagań określonych w Konkluzjach  BAT mija 20 lutego 2021 r.

W związku z tym, że Konkluzje BAT są dokumentem publikowanym w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, to posiadają rangę aktu prawnego i są one wiążące dla producentów drobiu we wszystkich państwach członkowskich UE.

Dokumenty BAT wskazują najlepsze dostępne techniki ograniczania lub eliminowania emisji  z ferm do środowiska, a szczególnie istotna jest zgodność z konkluzjami BAT w zakresie granicznych wielkości emisyjnych dla amoniaku w chowie kur niosek i brojlerów  oraz monitorowanie emisji, między innymi, azotu, amoniaku i zapachów.

W ostatecznej wersji konkluzji BAT zmieniono podejście do uregulowania prawnej kwestii emisji zapachów z ferm drobiu na poziomie europejskim. Zamiast ustalania granicznych wielkości emisyjnych dla „odorów”, Konkluzje BAT zobowiązują prowadzącego fermę do opracowania, wdrożenia i regularnego poddawania przeglądowi planu zarządzania zapachami. Obowiązek wdrożenia tego planu i  okresowego monitorowania odorów będzie konieczny tylko  w przypadku instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie „wrażliwych receptorów” – budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, placówki opiekuńcze.

Zgodnie z przepisami art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska, do wniosku o zmianę pozwolenia, wynikającego z konieczności dostosowania instalacji do wymagań Konkluzji BAT, nie stosuje się przepisów art. 210 ww. ustawy, czyli nie ma obowiązku wnoszenia opłaty rejestracyjnej. W 2012 r., na etapie konsultacji społecznych projektowanej wówczas  ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska,  Izba wnioskowała o zniesienie tego obowiązku w stosunku do wniosków o zmianę pozwolenia wynikającą z konieczności dostosowania instalacji do wymagań Konkluzji BAT.

 

powrót