top

Archiwum

Zostały już uruchomione niektóre działania Sektorowego Programu Operacyjnego: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”


Zostały już uruchomione niektóre działania Sektorowego Programu Operacyjnego: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.”

Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 30 lipca 2004 r. dokument „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego”.

Od 16 sierpnia 2004 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest gotowa do przyjmowania wniosków o dofinansowanie „Inwestycji w gospodarstwach rolnych”.

Zainteresowane podmioty powinny jak najszybciej zapoznać się z warunkami ubiegania się o wsparcie finansowe, ponieważ projekty rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na to działanie.

Pomoc finansowa na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” realizowana będzie w ramach priorytetu: Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-spożywczym - działanie 1.1.

Na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa, Agencji RiMR i Ministerstwa Finansów znajdują się wszystkie potrzebne informacje: obowiązujący wzór wniosku, instrukcja wypełniania wniosku, plan projektu oraz inne wymagane formularze.

Beneficjentami programu mogą być podmioty prowadzące działalność rolniczą – osoby fizyczne lub prawne, w przypadku producentów drobiu – działalność zdefiniowaną w przepisach podatku dochodowym jako działy specjalne produkcji rolnej.

Podmioty te muszą być wpisane do ewidencji producentów, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004r. Nr 10 poz. 76).

Wzór wniosku o wpis do ewidencji oraz instrukcja wypełniania tego wniosku znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu, a w przypadku młodych rolników – 55%.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej dla rolnika lub gospodarstwa, w ramach działania programu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Współfinansowaniu mogą podlegać jedynie koszty inwestycyjne, zaliczone do kosztów „kwalifikowalnych”. Koszty te określone są w „Zasadach kwalifikacji wydatków w ramach programu” stanowiących załącznik do zatwierdzonego w dniu 30 lipca 2004 r. przez Komisję Europejską dokumentu – „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego”.

Są to, między innymi, koszty:

  • budowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz do przechowywania i magazynowania produktów rolnych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej i wyposażenia;

  • zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń do przechowywania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia lub zadawania pasz, urządzeń do usuwania lub składowania odchodów zwierzęcych oraz urządzeń niezbędnych do utrzymania czystości i higieny produkcji;

  • zakupu zwierząt hodowlanych (stada podstawowego) – zwierząt należących do gatunków gospodarskich, osobników hodowlanych w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

  • zakupu, instalalcji i budowy urządzeń służących ochronie środowiska, poprawie warunków utrzymania zwierząt i podniesieniu standardów higienicznych produkcji rolnej.

Z działania 1.1. - „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” wyłączone są projekty dotyczące dostosowania 44 ferm kur niosek, objętych okresem przejściowym do 31 grudnia 2009 r.

Fermy te mogą ubiegać o wsparcie finansowe przedsięwzięcia - zakup klatek z wyposażeniem - w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 6 – Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

Działanie to będzie uruchomione dopiero pod koniec IV kwartału br.

powrót