top

Aktualności

Oczekiwania konsumentów wobec jaj z różnych systemów chowu – opracowanie KIPDiP


Sieci  handlowe reagują na panujące w Europie trendy, w tym modę  na żywność ekologiczną, prozdrowotną, czy tzw. „powrót do natury”. Wydaje się, że w przypadku jaj konsumpcyjnych, ostatnio podejmowane przez sieci restauracyjne, hotelowe i detaliczne decyzje o eliminowaniu z oferty sprzedaży jaj z systemów klatkowych, nie są oparte na wspomnianych wyżej trendach, lecz raczej na presji ze strony organizacji ekologicznych, które twierdzą, że są wyrazicielami oczekiwań konsumenckich. Zdaniem KIPDiP, to nie konsumenci  w Polsce domagają się całkowitej likwidacji produkcji jaj od kur utrzymywanych w systemach klatkowych, a jedynie wyrażają potrzebę możliwości wyboru w bardziej różnorodnym asortymencie. Obserwowane zachowania  na rynku są już od dawna respektowane przez branżę i uwzględniane w strategii jej rozwoju. Producenci jaj dywersyfikują  swoją produkcję, aby sprostać rosnącym wymaganiom odbiorców.

Producenci i dystrybutorzy jaj podążają na bieżąco za nowymi wymaganiami konsumentów, nie tylko w zakresie ceny i jakości, ale również w sprawie oczekiwań światopoglądowych dotyczących dobrostanu zwierząt. Na rynku produktów dostarczanych konsumentom finalnym, trwa postępująca weryfikacja tych oczekiwań oraz proces dostosowywania przez firmy oferowanych kategorii produktów. Takie działania są niewymuszone,  naturalne i zachodzą zarówno w przypadku jaj, jak i innych produktów rolno – spożywczych. Należy zauważyć, że percepcja konsumentów warunkowana wrażliwością na sposób produkcji jaj, jest kwestią emocjonalną, a nie racjonalnym wyborem zależnym od ceny czy jakości produktu.

Konsumenci jaj, nie stanowią jednorodnej grupy klientów. Ich potrzeby potwierdzają fakt, że jaja nie muszą należeć tylko do produktów najtańszych, będących często przedmiotem ofert promocyjnych. Jednak mimo wszystko, dużą część kupujących stanowią osoby biorące pod uwagę przy zakupach, głównie cenę i świeżość jaj, która jest kluczowym aspektem ich jakości. Ważne okazuje się także zaufanie do producenta i dystrybutora jaj. Z drugiej zaś strony funkcjonuje na rynku grupa osób gotowa zapłacić wyższą cenę za specjały jajczarskie z  tzw. strefy premium (np. jaja wzbogacone witaminami lub jaja o zwiększonej zawartości kwasów omega 3). Konsumenci chętnie płacą za wartość dodaną, jednak dotyczy to faktycznych cech produktów, istotnych dla odbiorców prowadzących prozdrowotny styl życia. Inna grupa konsumentów, która kieruje się emocjami i wrażliwością dotyczącą chowu kur, poszukuje na rynku produktów zgodnych z ich systemem wartości i zmysłem estetycznym. Handel musi sprostać takim wymaganiom rynku i tym samym dostarcza jaja pochodzące z różnych systemów chowu. Z profesjonalnego punktu widzenia, nie ulega wątpliwości, że nie ma uzasadnionych przesłanek rynkowych i jakościowych do wyeliminowania ze sprzedaży pełnowartościowych i bezpiecznych jaj z systemów klatkowych, produkowanych z poszanowaniem dobrostanu zwierząt.

Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej od lat debatuje i prowadzi badania dotyczące wpływu systemu utrzymania kur na parametry jakościowe jaj, bezpieczeństwo zdrowotne i wartość odżywczą. W opinii ekspertów, w sytuacji wywieranego na producentów nacisku, by zmienili warunki chowu kur nieśnych z systemów klatkowych na metody alternatywne, należy zdać sobie sprawę, że nie ma podstaw naukowych, aby taka zmiana spowodowała poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego jaj. Pojawiały się wręcz głosy, że takie działania mogłyby wywołać skutki odwrotne od zamierzonych. Jednocześnie jest oczywiste, co również zostało potwierdzone naukowo, że nie ma przewagi w wartości odżywczej pomiędzy jajami od kur z chowu na wolnym wybiegu a jajami od kur z chowu klatkowego.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego jaj należy dokonywać na podstawie kluczowych aspektów: możliwości ich zanieczyszczenia mikrobiologicznego i chemicznego. Są to czynniki zależne od wyboru systemu chowu. Przyjmuje się, że jaja od kur z systemów wolnowybiegowych, są bardziej narażone na ryzyko, między innymi: czynniki mikrobiologiczne, obecność metali ciężkich, dioksyn. Wpływa na to naturalne występowanie pewnych substancji chemicznych w środowisku. Istotnym zagrożeniem, jest kontakt kur  z dzikim ptactwem, z odchodami i niepożądanymi substancjami obecnymi w środowisku oraz skażenie mikrobiologiczne skorupy jaj, co wpływa na jakość higieniczną produktu. Z przeprowadzonych badań, wynika, że najwyższą jakość zdrowotną jaj zapewnia system klatkowy (kod - 3), ze względu na  kontrolowane optymalne żywienie kur i izolację od zewnętrznych czynników chorobotwórczych.

powrót