top

Aktualności

Badania GIW potwierdzają - fermy jaj w Polsce wolne od fipronilu


Pomimo doniesień ze strony zachodnich sąsiadów, dotychczasowe wyniki urzędowych badań kontrolnych prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjna dowodzą, że na polskich fermach produkujących jaja konsumpcyjne nie są i nie były stosowane preparaty zawierające w swoim składzie fipronil. Stwierdzana do tej pory obecność jaj potencjalnie skażonych fipronilem na krajowym rynku, dotyczyła wyłącznie produktów importowanych.

Polskie służby weterynaryjne podjęły działania kontrolne u polskich producentów jaj, w celu zweryfikowania zgłoszeń wygenerowanych przez Holendrów i Niemców za pośrednictwem Systemu RASSF, na temat jaj pochodzących z polskich ferm, w których wykryto rzekomą obecność fipronilu. Co istotne, do przekazanego stronie polskiej zgłoszenia dołączone  zostały wyniki badań laboratoryjnych stwierdzające obecność fipronilu w jajach i produktach jajecznych, które zostały  sfinansowane i wykonane na zlecenie przedsiębiorców działających na rynkach tych krajów – nie były to zatem badania urzędowe. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, krajowe jednostki weterynaryjne podjęły właściwe działania kontrolne w celu wyjaśnienia podejrzeń skierowanych wobec polskich producentów. Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła szczegółowe kontrole wyjaśniające, czy na fermach utrzymujących stada drobiu są stosowane preparaty biobójcze zawierające fipronil i w ramach zleconych badań pobrała  na fermach urzędowe próbki do badań w kierunku obecności fipronilu. Badania próbek realizowane są w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym  - PIB w Puławach.

Kluczowe jest, że krajowy system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności wykluczył podejrzenia kierowane wobec polskich producentów jaj przez podmioty z konkurencyjnych krajów europejskich, samych w dużej skali dotkniętych aferą fipronilową.  Jak wskazują badania laboratoryjne przeprowadzone w Instytucie Badawczym w Puławach, w ramach dwudziestu pobranych próbek urzędowych na fermach, na których podjęto procedurę wyjaśniającą w 16 z nich nie stwierdzono obecności fipronilu, a pozostałe 4 są w trakcie badań.

Należy zatem uznać, w oparciu o do tej pory prowadzone  działania nadzorujące, że problem stosowania fipronilu nie dotyczy produkcji jaj konsumpcyjnych na polskich fermach towarowych kur niosek, która odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przypominamy, że w Polsce dopuszczone są do obrotu preparaty zawierające fipronil, ale wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych -  żaden z nich nie jest przeznaczony do stosowania w chowie zwierząt, od których pozyskuje się produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi.

powrót