top

Archiwum

Informacja z konferencji prasowej zorganizowanej przez Radę Gospodarki Żywnościowej na temat „Problem GMO - chcemy sukcesu czy skansenu” w dniu 1 lutego 2008 roku


W konferencji wzięło udział 24 dziennikarzy TV, Radia i Prasy.

Uczestniczyły m.in. TVP I, Redakcja Rolna, TV Polsat, TV Trwam, Polskie Radio i rozgłośnie komercyjne, dzienniki ogólnopolskie i czasopisma. Obecni byli przedstawiciele nauki z prof. Tomaszem Twardowskim Prezesem Polskiej Federacji Biotechnologii, dr Lucjanem Szponarem Wicedyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. bezpieczeństwa żywności, prof. Andrzejem Kowalskim Dyrektorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, europarlamentarzystą Januszem Wojciechowskim, rolnikami i przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego.

 

Do tematyki konferencji wprowadzeń dokonali:

- prof. Stanisław Zięba Przewodniczący RGŻ,

- dr Józef Śliwa Prezes Polskiego Związku Producentów Pasz,

- Rajmund Paczkowski Prezes Krajowej Rady Drobiarskiej – Izby

Gospodarczej,

- prof. Tomasz Twardowski Prezes Polskiej Federacji Biotechnologii.

- Tadeusz Szymańczak producent kukurydzy.

 

W wyniku licznych pytań dziennikarzy i odpowiedzi, których udzielili organizatorzy i zaproszeni eksperci wynikają następujące konkluzje:

 

- polska żywność i surowce rolne – strategiczny człon rynku krajowego i eksportu stanęły w obliczu dużego zagrożenia utratą konkurencyjności w wyniku uchwalonych w 2006 roku nowelizacji dwóch ustaw (ustawy o paszach i ustawy o nasiennictwie), które w praktyce zakazują wprowadzania do obrotu pasz genetycznie zmodyfikowanych jak również materiału siewnego roślin GMO

- te ustawowe zakazy są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, w którym rozporządzenia Parlamentu i Rady Europy na zasadzie nadrzędnej obowiązują Polskę wprost (m.in. rozporządzenie 1829/2003WE)

- wiarygodne źródła naukowe oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne ludzi i zwierząt z Europejskim Urzędem ds. bezpieczeństwa żywności (EFSA) oraz Instytutem Żywności i Żywienia zgodnie potwierdziły, że nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt

- wyjaśniono kwestię bezpiecznej koegzystencji kultur tradycyjnych i kultur GMO, ponadto wykazano, że stosowanie upraw np. kukurydzy GMO podnosi plony o 30% i obniża poziom pestycydów w glebach rolnych i ich pozostałości w plonach roślin

- organizacje rolnicze z Krajową Radą Izb Rolniczych przyjęły stanowiska o konieczności uchylenia zakazu dla GMO jako organizmów w pełni bezpiecznych dla zdrowia oraz środowiska, a ekonomicznie koniecznych do stosowania w rolnictwie

- nowe kierunki wzrostu potrzeb na biomasę, a zwłaszcza bioenergetyka z uwzględnieniem biopaliw wymusza szybki wzrost potencjału plonotwórczego roślin. Ten nie jest możliwy przy jakichkolwiek ograniczeniach obecności odmian GMO w nasiennictwie i uprawach

- wykazano dowodnie, że iluzje o „Polsce wolnej od GMO” ignorują oczywisty charakter rynku wewnętrznego, który jest integralną częścią Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, w której ma miejsce swobodny przepływ towarów, a więc zarówno surowców jak i produktów GMO

- poparto konieczność szybkiej nowelizacji prawa paszowego i nasiennego w interesie producentów, konsumentów i gospodarki narodowej

- podkreślono istotną potrzebę społecznej edukacji i obiektywnej informacji, by konsumenci dokonując suwerennego wyboru produktów spożywczych wiedzieli więcej o ich walorach dietetycznych, uwolnieni od presji demagogicznych „uzdrowicieli”.


Źródłotekstu – Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa

powrót